รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์100
2.อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง1160
3.อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม100
4.อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ100
5.อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส1225
6.อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ100
7.อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์1110
8.อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง115
9.อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท100
10.อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ100
11.อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน100
12.อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา1130
13.อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ100
14.อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว100
15.อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด1370
16.อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ100
17.อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน1270
18.อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์100
19.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์1140
20.อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ1225
21.อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน1465
22.อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร100
23.อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร1110
24.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น100
25.อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์1225
26.อาจารย์อโนชา สุภาวกุล1280
27.อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร115
28.อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข1210
29.อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง100
30.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ1110
31.อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์1130
32.อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ115
33.อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์1115
34.อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม110
35.อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี100
36.อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์1120
37.อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร110
38.อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา115
39.อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน100
40.อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม1110
41.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ100
42.อาจารย์สินีนาฏ สองศรี100
43.อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์1215
44.อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์1110
45.อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน100
46.อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร100
47.อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย1115
48.อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร100
49.อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์100
50.อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา1110
51.อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร1170
52.อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน1225
53.อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา1110
54.อาจารย์อลิษา อินจันทร์1275
55.อาจารย์กษมา ถาอ้าย100
56.อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา100
57.อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง100
58.อาจารย์ ดร.ยุวดี พลพิทักษ์11100
59.อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ100
60.อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศิริ11100
61.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์1225
62.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ1320
63.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์100
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย100
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี1280
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย1115
67.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี100
68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว100
69.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส100
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ100
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา100
72.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ1215
73.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา1170
74.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน100
75.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ100
76.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย100
77.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์100
78.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง1265
79.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี110
80.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม16130
81.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง1260
82.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ1315
83.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์1140
84.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา110
85.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม1280
86.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง1210
87.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี1225
88.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี1130
89.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี12115
90.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย1220
91.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก1180
92.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย1180
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023