รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์100
2.อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ11100
3.อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์100
4.อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน13160
5.อาจารย์กัญญา บุตราช100
6.อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร1130
7.อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์11100
8.อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง100
9.อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์1150
10.อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สาระไชย100
11.อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง1396
12.อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง1155
13.อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช113
14.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์1170
15.อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์100
16.อาจารย์ ดร.จิราวรรณ รอนราญ100
17.อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง1110
18.อาจารย์อลงกต กองมณี100
19.อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล100
20.อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช100
21.อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์12200
22.อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ100
23.อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน100
24.อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช11100
25.อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์100
26.อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล100
27.อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว11100
28.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง125
29.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล1240
30.อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ1127
31.อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง1257
32.อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่100
33.อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล17184
34.อาจารย์ศริญณา มาปลูก100
35.อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค14103
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่100
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง100
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ100
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์1150
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง1232
41.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ115
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล1235
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล1275
44.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ12200
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์15117
46.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ100
47.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง110
48.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล1375
49.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย100
50.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ100
51.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ11100
52.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์1180
53.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน1398
54.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง12140
55.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ1277
56.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์100
57.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว100
58.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ราชกิจ100
59.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส12110
60.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน100
61.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว100
62.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า1120
63.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย11100
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ15117
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ100
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี1367
67.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี1270
68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์12115
69.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์1556
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี1120
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ1190
72.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง1150
73.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี100
74.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร100
75.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล1220
76.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม100
77.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย100
78.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี100
79.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม100
80.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์100
81.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก100
82.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม100
83.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร1120
84.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง1225
85.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม100
86.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย1150
87.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง1485
88.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา100
89.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล1110
90.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล11100
91.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์100
92.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์1155
93.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์1232
94.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง100
95.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย100
96.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ100
97.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ1240
98.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู17260
99.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี100
100.รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล100
101.รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด1140
102.รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์15150
103.รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท100
104.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด1120
105.รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข11100
106.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต1285
107.รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ100
108.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล1290
109.รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู13100
110.รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย100
111.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ11100
112.รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า100
113.รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์100
114.รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล1180
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023