รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี100
2.อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี100
3.อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร100
4.อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์100
5.อาจารย์พสุนิต สารมาศ100
6.อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์100
7.อาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน100
8.อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์100
9.อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ100
10.อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี100
11.อาจารย์พีรดา ประจงการ100
12.อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา1220
13.อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน100
14.อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต100
15.อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น100
16.อาจารย์ดาว แสงบุญ100
17.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ100
18.อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู100
19.อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่100
20.อาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล100
21.อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช100
22.อาจารย์อนงค์กร เทรล100
23.อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ100
24.อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล100
25.อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์100
26.อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว100
27.อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล100
28.อาจารย์จิราภา สุภา1110
29.อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล100
30.อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล100
31.อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต100
32.อาจารย์ ดร.ลักขณา ชาปู่100
33.อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ1180
34.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์100
35.อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล100
36.อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ100
37.อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์100
38.อาจารย์แพรวา รัตนทยา100
39.อาจารย์ปาริฉัตร พิมล100
40.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ100
41.อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์100
42.อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน1110
43.อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ100
44.อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค100
45.อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ100
46.อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์100
47.อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี100
48.อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์100
49.อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา1110
50.อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์100
51.อาจารย์เวลิกา มามูล100
52.อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู100
53.อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ100
54.อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ100
55.อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช100
56.อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์100
57.อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี100
58.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด100
59.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ100
60.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์1180
61.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์100
62.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล100
63.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด100
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล100
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ100
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง100
67.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง1110
68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ11100
69.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์100
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล100
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์100
72.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป100
73.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร100
74.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ100
75.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน100
76.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา100
77.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง100
78.รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง100
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023