รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์110
2.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์1120
3.อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี100
4.อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด100
5.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์100
6.อาจารย์วาสนา สุขกุล100
7.อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์100
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres100
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์100
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ1390
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน1150
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี1155
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล1339
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล100
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์100
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล100
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์15197
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์100
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว100
20.รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน1260
21.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์11100
22.รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร1115
23.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล1110
24.รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล1140
25.รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์1180
26.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน1150
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023