คณะเศรษฐศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ 230 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล 819 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 965 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ 059 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี 195 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ 641 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางสาวอัณณ์ชญา สาหร่าย เจ้าหน้าที่ จ้างเหมา
8. น.ส.ชนากานต์ สิงห์คำ - พนักงานบริหารงานทั่วไป ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
9. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ 037 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ 076 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์ 1043 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด 1044 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล 1045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล 1046 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres 1047 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร 109 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. อาจารย์วาสนา สุขกุล 535 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์ 767 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ 898 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี 940 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว 941 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
22. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน 964 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน 995 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
24. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน ข216 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ข527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
1. น.ส.กาญจนา ชิดทอง 410 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.กาญจนา ชิดทอง 410 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นายจีระศักดิ์ วงษาปัน 880 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางปรียา พระก่ำ 752 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ 130 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
4. นายเอกพันธ์ กูนโน 255 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว 350 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.มุทิตา ซิงห์ 536 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง 755 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. ดร.เดือนแรม บ่อเงิน 504 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ . พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ทวีพร อดเหนียว 881 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. ดร.วีร์ พวงเพิกศึก 753 นักวิจัย ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 1110 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายธนากร แสนสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ . จ้างเหมา
4. นายยมนา ปานันท์ 021 นักวิจัย . พนักงานส่วนงาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.นฤมล แก้วป้อม 503 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายนัฐพล คำซอน 1112 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางจีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ 1160 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายวรวิทย์ อินตา 754 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย