อาจารย์ ดร. พิมพิมล แก้วมณี
Miss. Pimpimon Kaewmanee
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ))
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวพส.-63-29 : การประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของ สวพส. ในพื้นที่ "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย" จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน))

2. 2563 : สกสว.-63-009 : การวิจัยเชิงระบบเพื่อการปฏิรูปและปรับโครงสร้างภาคการเกษตรไทย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.))

3. 2563 : บพข.-63-005 : การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้กับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ฉบับที่ : Vol. 25 No.1 (2020) January - June

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 49 ฉบับที่ 3(2564)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : รูปแบบการทำเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่หลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2562 : แบบจําลองค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย:ประยุกต์ใช้วิธีกํารประเมิณค่าเอนโทรปีสูงสุดสำหรับข้อมูลพาแนล [0.8]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ : 2

3. 2562 : ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในประเทศ [0.2]
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล