รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
Assoc. Prof. Dr. Surachai Kungwon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั

3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. บริหารศาสตร์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ฉบับที่ : ที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ฉบับที่ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 77 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสของประเทศไทยและต่างประเทศ [0.8]
ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ : 3

2. 2563 : ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว [0.6]
ชื่อผลงาน : เงินบาทกับการค้าชายแดนไทย-ลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ : 1

3. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย [0.6]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ฉบับที่ : 76

4. 2563 : บทบาทของเงินบาทที่มีต่อการค้าชายแดนไทย-ลาว [0.2]
ชื่อผลงาน : เงินบาทกับการค้าชายแดนไทย-ลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2562 : ความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดอุดรธานี [0.6]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ : 1

6. 2562 : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการเพื่อการดารงอยู่ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในภาคเหนือตอนบน [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อการดำรงอยู่ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคเหนือตอนบน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล