น.ส. กาญจนา ชิดทอง
Miss Kanchana Chitthong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : EC-2564-3 : การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อนำเสนอผ่านเว็บเพจงานบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558 คณะเศรษฐศาสตร์)

2. 2561 : มจ.1-62-01-027 : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลาไยอบแห้งเนื้อสีทองเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอัจฉริยะ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2561 : มจ.1-62-01-027.4 : การบูรณาการระบบการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนลำไยอบแห้งเนื้อสีทองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : มจ.1-62-02-003 : การบูรณาการโบราณสถานวัดร้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าเชียงแสนอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2561 : มจ.1-62-02-003.3 : การพัฒนาแอพริเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นที่จริง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : EC-2561-01 : คุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในยุค Thailand 4.0
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์)

7. 2561 : EC-2561-04 : การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล