ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์ กุศล
Asst. Prof. Dr. Siwarat Kuson
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ))
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : บพท.-64-001.2 : การสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและพื้นที่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ในเขตเมืองเก่า จังหวัดแพร่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.))

2. 2563 : EC-2563-06 : ประสิทธิภาพการผลติเชิงเทคนิคของการผลิตข้าว กข - แม่โจ ้2
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558 คณะเศรษฐศาสตร์)

3. 2562 : EC-2562-03 : การศึกษาความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการตัดสินใจสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการฯ คณะเศรษฐศาสตร์)

4. 2562 : EC-2562-05 : ผลกระทบและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศและการออกแบบการประกันตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการฯ คณะเศรษฐศาสตร์)

5. 2561 : มจ.1-62-01-027 : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลาไยอบแห้งเนื้อสีทองเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอัจฉริยะ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : มจ.1-62-01-027.1 : การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองด้วยเครือข่ายดิจิตอลและสมาร์ทฟาร์มมิ่ง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 : EC-2561-01 : คุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในยุค Thailand 4.0
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาไทย : การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสุทธิปริทัศน์   ฉบับที่ : Vol.32 No.101 January-March 2018

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยในยุคดิจิทัล [0.8]
ชื่อผลงาน : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินและผลกระทบต่อประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบัญชีและการจัดการ ฉบับที่ : 3

2. 2565 : ความสัมพันธ์ระหว่าง นวัตกรรม การให้บริการ ทางการเงิน กับผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย [0.8]
ชื่อผลงาน : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินและผลกระทบต่อประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ทัศนคติ การรับรู้ และการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศของ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : ทัศนคติ การรับรู้ และการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียมทางเพศของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อหนี้ครัวเรือนไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อหนี้ครัวเรือนไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2563 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของเจนวาย [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของเจนเนอร์เรชั่นวาย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2562 : การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ (ลาออก)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2562 : ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในประเทศ [0.2]
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2562 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรของประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภารการเกษตรของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล