ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ลีรัตนากร
Asst. Prof. Dr. Nisachon Leerattanakorn
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : EEI-003/2564 : อนาคตศึกษา (Future Studies) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และแนวทางการจัดทำ Marketing Plan สำหรับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

2. 2561 : มจ.1-62-01-027 : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนลาไยอบแห้งเนื้อสีทองเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอัจฉริยะ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2561 : มจ.1-62-01-027.2 : การตลาดยุคดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   ฉบับที่ : Vol.11 No.4

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2561

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินกับความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในทวีปเอเชีย [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินกับความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในทวีปเอเชีย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : ผลกระทบของการกลายเป็นเมืองต่อการว่างงาน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการกลายเป็นเมืองต่อการว่างงาน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2563 : ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อหนี้ครัวเรือนไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อหนี้ครัวเรือนไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของเจนวาย [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของเจนเนอร์เรชั่นวาย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล