รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Assoc. Prof. Dr. Katesuda Sitthisuntikul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Environmental Management)
สถาบันการศึกษา : Edith Cowan University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. การวิจัยสังคม
3. การจัดการป่าไม้
4. การพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : ORG6410002-5 : การจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move))

2. 2563 : ศวพ.-64-001 : การจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move))

3. 2563 : สสส.-63-01 : โครงการถอดบทเรียนเชิงสังเคราะห์ชุดความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ภาคอีสาน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

4. 2561 : สกว.-62-401 : การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)

5. 2561 : มจ.1-62-01-026 : การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : มจ.1-62-01-026.2 : การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดข้าวอินทรีย์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 : สกสว.-62-004 : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานภูมินิเวศและทุนทางสังคมภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.))

8. 2561 : TRP-61M0404 : ยกระดับศูนย์เรียบรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. สู่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมชุมชนอุดมสุข ภายใต้โครงการความร่วมมือ ธ.ก.ส.-สกว.: ระยะที่ 1 การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานกอบทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)

9. 2561 : NHSO-61A00592 : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ (ปี พ.ศ.2560 - 2561)
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่)

10. 2561 : PUR-61N0001 : โครงการ "ชุดความรู้ประสบการณ์ความขัดแย้งและการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง"
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ   ฉบับที่ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   ฉบับที่ : VOL. 11 NO. 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 : 290-301 (2562) (29 มีนาคม 256

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารหาดใหญ่วิชาการ   ฉบับที่ : Vol.16 No. 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Cogent food and agriculture   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2565) มกราคม - มีนาคม , น.113-125

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : Vol.2 No.4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ฉบับที่ : 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 35(3)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร (TQEM) ที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืน (CSP) ของอุตสาหกรรมผลิตในประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : การบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรกับผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทผลิตสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : แนวทางการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและแนวทางการดูแลสุขภาพที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2564 : การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม [0.6]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : รูปแบบการทำเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่หลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2563 : นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสของประเทศไทยและต่างประเทศ [0.8]
ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ : 3

7. 2562 : การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ (ลาออก)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2561 : การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาสภาคเหนือตอนบน [0.8]
ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity ฉบับที่ : 3

9. 2561 : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคเกษตรต่อประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2561 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันและการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์