รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Assoc. Prof. Dr. Katesuda Sitthisuntikul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Environmental Management)
สถาบันการศึกษา : Edith Cowan University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. การวิจัยสังคม
3. การจัดการป่าไม้
4. การพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : ORG6410002-5 : การจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move))

2. 2563 : ศวพ.-64-001 : การจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move))

3. 2563 : สสส.-63-01 : โครงการถอดบทเรียนเชิงสังเคราะห์ชุดความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ภาคอีสาน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ   ฉบับที่ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   ฉบับที่ : VOL. 11 NO. 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 : 290-301 (2562) (29 มีนาคม 256

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2565) มกราคม - มีนาคม , น.113-125

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : Vol.2 No.4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ฉบับที่ : 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร (TQEM) ที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืน (CSP) ของอุตสาหกรรมผลิตในประเทศไทย [0.6]
ชื่อผลงาน : การบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรกับผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทผลิตสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : แนวทางการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและแนวทางการดูแลสุขภาพที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2564 : การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม [0.6]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : รูปแบบการทำเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่หลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2563 : นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสของประเทศไทยและต่างประเทศ [0.8]
ชื่อผลงาน : โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ : 3

7. 2562 : การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ (ลาออก)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์