ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
Asst. Prof. Dr. Kanitta Satienperakul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : สวพ.-65-001 : ศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ จำนวน 22 ชนิด ระยะที่ 4
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน))

2. 2564 : สวพ.-65-002 : โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ ระยะที่ 3
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน))

3. 2562 : ปตท.-63-001 : ประเมินการบริการของระบบนิเวศป่าไม้พื้นที่แปลงปลูก FPT 49 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

4. 2562 : สวพ.-63-004 : ศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน))

5. 2561 : ปตท.-62-001 : โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้บนที่สูงโดยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน))

6. 2561 : สวพ.-62-002 : ศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ ระยะที่ 1
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน))

7. 2561 : ออป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-62-001 : โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าพิบูลมังสาหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : Proceedings

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 24

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : Vol.2 No.4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา   ฉบับที่ : 8(ฉบับพิเศษ), (มิถุนายน 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ฉบับที่ : 38(1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 35(3)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : แนวทางการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : การจัดการพื้นที่ป่าเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาการปลูกกาแฟร่วมกับป่า [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2565 : การใช้ประโยชน์ไม้ฟืนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การใช้ประโยชน์ไม้ฟืนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2565 : สถานภาพและการใช้ประโยชน์ลานในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก [0.2]
ชื่อผลงาน : สถานภาพและการใช้ประโยชน์ต้นลานในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : ชีพลักษณ์ และนิเวศวิทยาของกำปอง (Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq.) บริเวณลุ่มน้ำย่อยแม่ลาย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ [0.6]
ชื่อผลงาน : นิเวศวิทยาของกำปอง (Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq.) เพื่อการอนุรักษ์ภูมินาม บริเวณบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ฉบับที่ : 2

6. 2564 : กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมห้อมของลาหู่เหลืองอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนบ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมห้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าลาหู่เหลืองร่วมสมัยอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2564 : สถานภาพต้นสาคูและผลผลิตแป้ง ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง [0.2]
ชื่อผลงาน : แนวทางการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าสาคูบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2564 : ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมบางประการต่อการกระจายตามธรรมชาติของผักหวานป่า บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การขึ้นกระจายตามธรรมชาติและลักษณะการเก็บผักหวานป่าในภูมิสังคมชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2563 : แนวทางการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [0.2]
ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมทำประกันภัยตามดัชนีอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดเชียงราย [0.6]
ชื่อผลงาน : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตข้าวเพื่อออกแบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศในเขตภาคเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ ฉบับที่ : 1

11. 2563 : การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ กลุ่มเกษตรกร บ้านโรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ [0.8]
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำกัด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 1

12. 2563 : ผลของการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่ ต่อโครงสร้างและองค์ประกอบชนิดพันธุ์ไม้ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

13. 2562 : การเข้าสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ [0.8]
ชื่อผลงาน : การเข้าสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ฉบับที่ : 2

14. 2562 : ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตข้าวเพื่อออกแบบการประกันภัยตามดัชนีอากาศในเขตภาคเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่ : 2

15. 2562 : ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเข้าสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

16. 2562 : เทคโนโลยีการออกแบบเตาเชื้อเพลิงสำหรับการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด กรณีศึกษา: กรุ่มเกษตรกรบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : เทคโนโลยีท้องถิ่นในการออกแบบเตาเชื้อเพลิงสำหรับการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

17. 2562 : การบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำลำน้ำแม่ใจ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : กระบวนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ใจ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

18. 2562 : การเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ โดยการตัดแต่งผล กรณีศึกษา บ้านโป่งใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ โดยการตัดแต่งผลและการห่อช่อผล กรณีศึกษา บ้านโป่งใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

19. 2561 : การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำกัด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำกัด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

20. 2561 : ผลกระทบของภาวะหมอกควันต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

21. 2561 : การเสริมสร้างกลุ่มการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเสริมพลังการปลูกข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

22. 2561 : การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลิยจือ สายพันธุ์ MG2 ในแต่ละภูมิสังคม ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดปราจีนบุรี [0.2]
ชื่อผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการผลิตและต้นทุน - ผลตอบแทนของการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลิยจือ สายพันธุ์ MG2 ในแต่ละภูมิสังคม ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดปราจีนบุรี
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล