อาจารย์ ดร. นลินี คงสุบรรณ์
Dr. Nalinee Kongsuban
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : สคช.-64-001 : แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ value chain ในอุตสาหกรรมเนื้อโค
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สถาบันคลังสมองแห่งชาติ)

2. 2564 : มช-64-001 : การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

3. 2561 : มจ.1-62-01-021 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิงกับเห็ดเศรษฐกิจและสมุนไพร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : มจ.1-62-01-021.4 : ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตเห็ดนางรมโดยการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในการควบคุมการพ่นน้ำและพัดลมดูดอากาศในโรงเรือน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2561 : มช-62-002 : โมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

6. 2561 : สกสว.-62-001 : การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 46 ฉบับที่ 4

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ   ฉบับที่ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 หน้า 97-114

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล