ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก นันทะเสน
Asst. Prof. Dr. Ke Nunthasen
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Applied Bioscience)
สถาบันการศึกษา : National Chung Hsing University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี   ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ฉบับที่ : ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences   ฉบับที่ : 9(1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ฉบับที่ : Vol.8 No.2 (Apr-Jun 2019)

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม มิถุนายน 2563

3. 2563 : - [1]
สื่อสิ่งพิมพ์ : Test Engineering and Management   ฉบับที่ : Volume 83 March-April 2020

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : International Conference on Global Business, Economics, Finance & Social Sciences (ICGBEFSS-20)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ฉบับที่ : Vol.8 No.2 (Apr-Jun 2019)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา   ฉบับที่ : 8(ฉบับพิเศษ), (มิถุนายน 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : Vol.265 [2019]

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายต่อธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ [0.6]
ชื่อผลงาน : การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายต่อธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ : 25

2. 2565 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรลำไยในจังหวัดลำพูนโดยวิธีการ AHP [0.6]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่ : 1

3. 2565 : การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนกรุงเทพและผลกระทบต่อมูลค่าที่ดิน กรณีศึกษาสถานีแบริ่ง [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2565 : ผลกระทบจากพลังงานไฟฟ้าถ่านหินและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ออัตราการตายและเศรษฐกิจในอาเซียน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไท [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตยางพาราในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับที่ : 3

6. 2564 : The Potential Impacts of Climate and Non-climate Variables on Total Gross Domestic Product in the ASEAN Region Evidence from an Econometrics Panel Data Model [0.4]
ชื่อผลงาน : The potential impacts of climate change on economic development in the ASEAN region
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2564 : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตยางพาราในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนล่าง ของประเทศไทย [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตยางพาราในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับที่ : 2

8. 2563 : Relationship between Climate Change and Road Accidents [1]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุบัติเหตุทางถนน
สื่อสิ่งพิมพ์ : Test Engineering and Management ฉบับที่ : 1

9. 2563 : การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกของโซลาร์เซลล์ไทยไปประเทศจีน ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา [0.2]
ชื่อผลงาน : การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกของโซลาร์เซลล์จากประเทศไทยไปประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2562 : ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

11. 2562 : ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

12. 2562 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรของประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภารการเกษตรของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล