รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ นันทะเสน
Assoc. Prof. Dr. Waraporn Nunthasen
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Applied Economics)
สถาบันการศึกษา : National Chung Hsing University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : EC-2563-01 : มูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558 คณะเศรษฐศาสตร์)

2. 2562 : EC-2562-03 : การศึกษาความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการตัดสินใจสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการฯ คณะเศรษฐศาสตร์)

3. 2562 : EC-2562-05 : ผลกระทบและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศและการออกแบบการประกันตามดัชนีอากาศสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการฯ คณะเศรษฐศาสตร์)

4. 2562 : EC-2562-06 : ความเต็มใจจ่ายต่อฉลากอัจฉริยะในกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการฯ คณะเศรษฐศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี   ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ฉบับที่ : ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

สื่อสิ่งพิมพ์ : MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences   ฉบับที่ : 9(1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ฉบับที่ : Vol.8 No.2 (Apr-Jun 2019)

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล”

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ฉบับที่ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 77 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ฉบับที่ : Vol.8 No.2 (Apr-Jun 2019)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : Vol.265 [2019]

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนมในประเทศไทย [0.8]
ชื่อผลงาน : แนวปฏิบัติในการทำปศุสัตว์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับฟาร์มโคนมในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ : 2

2. 2565 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรลำไยในจังหวัดลำพูนโดยวิธีการ AHP [0.6]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่ : 1

3. 2565 : ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินกับความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในทวีปเอเชีย [0.2]
ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางการเงินกับความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในทวีปเอเชีย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2565 : ผลกระทบของการกลายเป็นเมืองต่อการว่างงาน [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการกลายเป็นเมืองต่อการว่างงาน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2565 : ผลกระทบจากพลังงานไฟฟ้าถ่านหินและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ออัตราการตายและเศรษฐกิจในอาเซียน [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2564 : การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม [0.6]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ ฉบับที่ : 1

7. 2564 : The Potential Impacts of Climate and Non-climate Variables on Total Gross Domestic Product in the ASEAN Region Evidence from an Econometrics Panel Data Model [0.4]
ชื่อผลงาน : The potential impacts of climate change on economic development in the ASEAN region
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2564 : ความแตกต่างทางเศรษฐกิจภูมิภาคกับการค้าชายแดนของประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2564 : กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคข้าวสารในจังหวัดเชียงราย [0.2]
ชื่อผลงาน : กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคข้าวสารในจังหวัดเชียงราย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2564 : รูปแบบการทำเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่หลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

11. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย [0.6]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ฉบับที่ : 76

12. 2563 : การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกของโซลาร์เซลล์ไทยไปประเทศจีน ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา [0.2]
ชื่อผลงาน : การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกของโซลาร์เซลล์จากประเทศไทยไปประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

13. 2562 : ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

14. 2562 : ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการใช้บริการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล