ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
Dr. Wee Poungperksuk
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษวิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : มจ.2-63-076 : สำรวจความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะเศรษฐศาสตร์)

2. 2562 : มจ.3-63-008 : การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านลำไยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนวิจัยและพัฒนา)

3. 2561 : มจ.1-62-01-025.3 : การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการค้าข้าวของระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ใน เขตภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : สวพ-62-003 : ประเมินกึ่งกลางแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน))

5. 2561 : 0.8-62.3 : การพัฒนาเครื่องมือการวัดทุนทางปัญญาขององค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผลิตอาหารของประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ฉบับที่ : Vol.7 No.1 January - June 2020

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล