น.ส. มุทิตา ซิงห์
Miss Muthita Zing
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : EC-2564-2 : แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้: กรณีศึกษาสายวิชาทางสังคมศาสตร์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558 คณะเศรษฐศาสตร์)

2. 2562 : มจ.2-63-082 : การศึกษาแนวทางการคำนวณต้นทุนการศึกษาเพื่อการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะเศรษฐศาสตร์)

3. 2562 : EC-2562-07 : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการฯ คณะเศรษฐศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล