ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
Asst. Prof. Dr. Phimchanok Sangkaew
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ-ภาษาไทย)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. สหกรณ์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558 คณะเศรษฐศาสตร์)

2. 2561 : EC-2561-03 : กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ฉบับที่ : Vol.7 No.1 January - June 2020

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : Vol.2 No.4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 12: 2562 "การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐาน 5.0"

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ฉบับที่ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ฉบับที่ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 2018

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2561 : การศึกษาการผลิต การตลาด และการลงทุนเห็ดหลินจือของเกษตรกรในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การผลิต การตลาด และการลงทุนเห็ดหลินจือสีแดงน้ำตาลของเกษตรกรในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล