KM & LO
วันที่เขียน 12/1/2554 16:26:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/9/2564 20:49:06
เปิดอ่าน: 5847 ครั้ง

องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต (Spiritual Learning Organization: SLO)

     องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) เป็นคำที่คนในองค์กรภาครัฐเริ่มคุ้นชินมาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง และมักจะปรากฏควบคู่กับคำว่า การจัดการความ (Knowledge Management: KM) องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่ทำงานผลิตผลงานไปพร้อม ๆ กับเกิดการสร้างความรู้ สั่งสมความรู้ เรียนรู้ สร้างความรู้ และยกระดับความรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนาวิธีทำงานและระบบงานขององค์กรไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นอาจพูดได้ว่าการที่องค์กรหนึ่ง ๆ จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ต้องอาศัยเครื่องมือหรือกระบวนการการจัดการความรู้

      ผลลัพธ์ (Output) ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ผลงานตามภารกิจหรือยุทธศาสตร์ที่กำหนด การจัดการความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจขององค์กรนั้น รวมทั้งการสร้างและพัฒนาคน อันได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กร จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการปฏิบัติงาน

      องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต (Spiritual Learning Organization: SLO) จะเป็นองค์กรที่เน้นการสร้างคนหรือพัฒนาคนโดยเน้นมิติของจิตวิญญาณ (Spiritual focus) ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) และการเรียนรู้ร่วมกันจากการกระทำ (Interactive learning through action) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ซึ่งประกอบด้วยความรู้และทักษะอันเกี่ยวกับงานขององค์กร และมีพฤติกรรม เจตคติ โลกทัศน์ วิธีคิดในลักษณะของ "บุคคลเรียนรู้" (Learning Person) ซึ่งจะมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการด้านต่าง ๆ คล้ายมีชีวิต มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ มีผลงานดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งมีบุคลิกขององค์กรในลักษณะที่เรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรสามารถรู้สึกและสัมผัสได้ และท้ายที่สุดจะนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในองค์กรภายนอกอย่างชาญฉลาด

คำสำคัญ :
KM  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก » การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หากจะถามว่า ทำไมต้องมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คำตอบก็คือ เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้รู้ข้อบกพร่...
SCD Ranking  SDGs  U-Multirank  University Performance Metrics: UPM  Webometrics  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  มาตรฐานการศึกษา     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 15/9/2564 13:41:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/9/2564 6:50:02   เปิดอ่าน 15  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/9/2564 23:42:36   เปิดอ่าน 249  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/9/2564 5:45:30   เปิดอ่าน 293  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง