Blog : ผลงานวิจัย
รหัสอ้างอิง : 291
ชื่อสมาชิก : หนึ่งหทัย ชัยอาภร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : neunghatai@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/3/2554 16:26:50
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/3/2554 16:26:50

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ผลงานวิจัย
เป็นกล่องเก็บบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4th ICSTI-MJU
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 21  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 9/4/2567 11:38:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 15:03:23
ผลงานวิจัย » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการฯ
ในการเขียนบทความ ควรเริ่มจากการทำแผนที่บทความเพื่อแบ่งสัดส่วนของหัวข้อของบทความข้างต้นตามเกณฑ์วารสารที่กำหนดจะทำให้การเขียนง่ายขึ้น สามารถใช้ ChatGPT ช่วยในการเขียนตามหัวข้อที่กำหนดได้ง่ายขึ้น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 116  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 4/3/2567 10:46:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 3:07:55
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคล และแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน โดยจะเน้นและให้ความสำคัญกับตัวนักวิจัย ผู้เป็นนักวิชาการ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 769  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 20:48:23
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่ หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่ง ใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า นวัตกรรม โดยผู้สอนควรจะมีรูปแบบการสอน หรือสิ่งที่แสดงขณะสอนควรจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ได้ฝึกปฏิบัติจริงและฝึกปรับปรุงตนเองด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่ม การใช้คำถามในการกระตุ้นและเสริมแรงให้เกิดการอยากเรียนรู้การใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 461  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 22:55:15
ผลงานวิจัย » เขียนหนังสืออย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบางครั้งอาจมีการใช้เงื่อนไขการเขียนเอกสารตำรา หรือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งการเขียนหนังสือหรือตำราเป็นงานที่เขียนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ หรือซ้ำซ้อนกับงานเขียนของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังในการทำหนังสือ การเขียนตำรา การทำเอกสารประกอบการสอน อาจแบ่งเป็น 6 ประเด็น คือ 1) การคัดลอกรูป 2) การวาดรูปขึ้นมาใหม่ แต่ก็เหมือนกับรูปเดิม 3) วาดรูปขึ้นมาเองแต่มีการปรับปรุงไปจากเอกสารอ้างอิง 4) การวาดรูปขึ้นใหม่เอง 5) การคัดลอกตาราง และ 6) การใช้เนื้อหามาแปล
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4082  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 2/12/2562 13:34:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 18:37:51
ผลงานวิจัย » แนวทางการใช้สถิติในงานวิจัยด้านสาธารณสุข
การใช้สถิติในงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของวิทยาการวิจัยและเนื้อหาของเรื่องที่จะทำวิจัยเป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้สามารถได้ความจริงมาตอบคำถามงานวิจัยและสามารถแปลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 13122  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 23/5/2562 14:50:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 0:35:55
ผลงานวิจัย » Startup
Startup คือการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีวิธีสร้างรายได้ที่สามารถหาเงินแบบทำซ้ำและขยายได้ง่ายนั่นเอง ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือเห็นโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็น เช่น แอพพลิเคชั่นเคลมประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง แอพพลิเคชั่นรวมที่จอดรถ เป็นต้น (https://tech.mthai.com/tips-technic/51936.html)
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3438  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 31/7/2560 16:32:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:43:59
ผลงานวิจัย » Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
Thailand 4.0 สามารถนำพาประเทศให้หลุดพ้นจาก กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำและ กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆ กับปฏิรูปประเทศไทยสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก ประชารัฐ จนสามารถเป็น ประเทศโลกที่หนึ่งในศตวรรษ ที่ 21 โดยมีกลไกการขับเคลื่อน คือการมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่ การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความ ได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้ จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีทำดี” (Doing Good, Doing Well)
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4460  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 31/7/2560 16:07:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:43:41
ผลงานวิจัย » การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกเรียนด้วยตนเอง เรื่อง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 กลุ่มเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One Group Posttest Design) และใช้แบบฝึกเรียนด้วยตนเองเป็นเครื่องมือในการวิจัย พบว่า นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์เรื่องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร มากกว่าร้อยละ 60 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3403  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 9/3/2560 14:17:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:43:40
ผลงานวิจัย » การวิเคราะห์เส้นทางของปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อม ต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยทำการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 82 คน โดยใช้การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียงตามลำดับความสำคัญได้ดังนี้ (1) การมีเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) การมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน (3) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (4) การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ (5) การมีความมีวินัยในตนเอง โดยมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 1.1248 , 0.9111 , 0.8582 , 0.64 และ 0.5376 ตามลำดับ การมีเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิทธิพลสูงสุดต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.77 ส่วนอิทธิพลทางอ้อมผ่านการมีความมีวินัยในตนเอง และการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเท่ากับ 0.3548 การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองเท่ากับ 0.64 ส่วน การมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และความมีวินัยในตนเองมีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อม โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.9111 ,0.8582 และ 0.5376 ตามลำดับ คำสำคัญ: การวิเคราะห์เส้นทาง ความพร้อมในการเรียนรู้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 8/9/2559 10:17:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:43:49
ผลงานวิจัย » การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้า ไมน์นิง
Data Mining เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างหนึ่ง ซึ่งมาจากคำว่า เหมืองข้อมูล นั่นคือ เป็นการค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อมูลการซื้อขายสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะเก็บจากรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อในแต่ละครั้ง โดยเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining แล้วจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 24725  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 11/8/2559 11:05:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 2:17:03
ผลงานวิจัย » การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติ 1 โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติ 1 โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสถิติ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 กลุ่มเรียน 125 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) โดย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One Group Posttest Design) และใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการวิจัย พบว่า มีนักศึกษาที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป จำนวน 90 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.0 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3111  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 15/3/2559 11:42:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:43:47
ผลงานวิจัย » การเรียนรู้สู่อนาคต : ทางเลือกที่หลากหลาย
เป้าหมายของการเรียนรู้สู่อนาคต คือ การมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการเรียนรู้และการคิด มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของงานและการเป็นคนดีมีคุณธรรม
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3633  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 2/9/2558 15:44:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:43:47
ผลงานวิจัย » การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของความพร้อมของบุคลากร และ 2)วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้แบบสอบถามเก็บจากตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 318 คน ผู้วิจัยได้ชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว (Simple Random Sampling) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL 8.52 และวิเคราะห์หาปัจจัยด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) จากผลการวิจัยที่ได้พบว่า องค์ประกอบความพร้อมด้านความรู้ ความพร้อมด้านจิตพิสัย และความพร้อมด้านทักษะ มีค่าความเที่ยงสูง และองค์ประกอบส่วนใหญ่อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้สูง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาพบว่าในด้านความรู้ ประกอบด้วย ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลสื่อสาร และการได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ส่วนในด้านจิตพิสัย ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การสร้างแรงจูงใจของผู้บริหาร และการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และด้านทักษะ ประกอบด้วยความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้กำหนดการของแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
คำสำคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา  การวิเคราะห์ปัจจัย  ความพร้อม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3670  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 28/8/2558 9:23:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 6:41:34
ผลงานวิจัย » การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์จำนวน 18 เรื่อง จำแนกตามประเภทงานวิจัยทางด้านลำไยอินทรีย์ ทางด้านทรัพยากรนิเวศทางเกษตรอินทรีย์ และทางด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พบว่าด้านการผลิตลำไยอินทรีย์ และด้านทรัพยากรนิเวศทางเกษตรอินทรีย์ จำแนกเป็น 1) ประสิทธิภาพการผลิต ขึ้นอยู่กับระบบการผลิตลำไยที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ ความรู้ความเข้าใจ การมีประสบการณ์ของเกษตรกรผู้ผลิต สภาพพื้นที่เพาะปลูก สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความสมบูรณ์ของต้นลำไย ความต้องการของตลาด และความร่วมมือของเกษตรกร 2) สาเหตุที่เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีสาเหตุเนื่องจากเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีตกค้าง และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน เป็นต้น และ 3) วิธีเพิ่มผลผลิตของลำไย ได้แก่ การควั่นกิ่งและการตัดราก การใช้ต้นตอของพันธุ์ลำไยที่สามารถออกดอกได้มาก และการใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ เช่น มูลวัว มูลค้างคาว มูลไก่ เป็นต้น ส่วนด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำแนกเป็น 1) ด้านการบริโภคของผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบว่า ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภค โดยสิ่งที่ผู้บริโภคคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ราคาสมเหตุสมผล ความรู้ที่ได้รับ และการคำนึงด้านสุขภาพ 2) ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น ก) ประสิทธิภาพการผลิต และรูปแบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่เหมาะสม ซึ่งควรใช้การปลูกพืชแบบผสมผสาน และ ข) ปัญหาที่ส่งผลต่อระบบการผลิต มีหลายสาเหตุ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช ราคาสินค้าตกต่ำ และระบบชลประทาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3210  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 9/4/2558 16:01:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:43:35
ผลงานวิจัย » The Current Problems of Education Assessment in USA
The Current Problems of Education Assessment in USA โดย Dr.Scott G.Paris Ph.D Vice President, Research Educational Testing Service เป็นการถอดความการปาฐกถา โดย อาจารย์สามารถ ศรีจำนงค์ ใจความว่า ปัญหาการวัดประเมินผลในอเมริกา ซึ่งก็คงจะมีนัยต่อประเทศไทยเช่นกันทั้งในระดับประถมและมัธยม ประการแรกคือปัญหาการสอบมากเกินไป น่าจะต้องเน้นการวัดที่ใช้ฐานการปฏิบัติมากขึ้น และทุกประเทศจะต้องเตรียมเกี่ยวกับการวัดผลสำหรับการวัดและประเมิน ในอเมริกามีกฎหมายที่เน้นเรื่อง No Child Left Behind (ไม่มีเด็กคนไหนที่จะต้องถูกทิ้งไม่ดูแล) โดยกำหนดให้เด็กทุกคนต้องสอบประจำปีในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ พ่อแม่ต่างก็บ่นว่าการสอบเหล่านี้กดดันให้พวกเด็กวิตก เครียด และเด็กก็บ่นว่าพวกเขามัวแต่เตรียมตัวสอบ ส่วนครูก็บ่นว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมงานด้านการทดสอบ ออกแบบทดสอบ ไม่มีเวลาติดตามหลักสูตรหรือสอนในวิชาอื่น และแบบทดสอบต้องใช้เวลาในการตรวจมากและไม่สามารถใช้ผลการสอบนั้นมาปรับปรุงการสอนได้ อีกทั้งประสิทธิภาพการสอนก็ถูกประเมินด้วยคะแนนสอบ ปัญหาเหล่านี้ก็พบที่สิงค์โปร จีน ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ควรมีทางแก้ คือ ลดการสอบ และควรมีการประเมินผลหลายๆ แบบ และครูผู้สอนเองก็ควรที่จะได้รับการฝึกฝนวิธีการใช้การประเมินที่ใช้ฐานการปฏิบัติอย่างได้ผล ต้องมีการบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน มีการสอนการอ่าน การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณแก่นักเรียน มีการเชื่อมโยงระหว่างการสอนและการเรียนรู้ในหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาไทยมีทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูผู้สอนเองควรจะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการสร้างการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3180  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 3/3/2558 11:36:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:43:34
ผลงานวิจัย » ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาและวัดประเมินผลการศึกษา
ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาและวัดประเมินผลการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ กล่าวว่า ทิศทางการวิจัยแยกเป็นสองส่วน คือ ทิศทางการวิจัยทางการศึกษา มีขอบข่ายประเด็นสำคัญที่ควรมุ่งเน้นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือแบบอิงฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยเชิงคุณภาพแบบอิงฐานเชิงพื้นที่และการวิจัยเชิงผสมผสาน สำหรับส่วนที่สอง ทิศทางการวิจัยเชิงการวัดและประเมินผลการศึกษา มีขอบข่ายประเด็นสำคัญที่ควรมุ่งเน้นรูปแบบการประเมินแบบอิงฐานผู้มีส่วนร่วม การประเมินความร่วมมือ การประเมินเสริมพลัง การประเมินมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ การประเมินเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงคุณภาพ และการประเมินเชิงผสมผสาน ประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นประเด็นที่ควรมุ่งทำวิจัยทางการศึกษาวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อการใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อยอดเติมเต็มองค์ความรู้ของศาสตร์ด้านการวัดผล วัดและประเมินผลการศึกษาโดยตรง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2984  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 3/3/2558 11:33:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 19:33:41
ผลงานวิจัย » ผลการใช้รูปแบบผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา CIPPA ในรายวิชาหลักสถิติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสถิติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 กลุ่มเรียน 135 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มเรียนที่ผู้วิจัยทำการสอน และการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้ตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One Group Posttest Design) และใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 12.5 ขึ้นไป จำนวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.6 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก 4.22 ซึ่งประเด็นความพึงพอใจในด้านการมีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการกระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีคะแนนอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา วิชาหลักสถิติ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3454  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 15/8/2557 17:12:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 15:11:31

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้