Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วันที่เขียน 31/7/2560 16:07:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/2/2567 18:04:20
เปิดอ่าน: 4424 ครั้ง

Thailand 4.0 สามารถนำพาประเทศให้หลุดพ้นจาก กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำและ กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆ กับปฏิรูปประเทศไทยสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก ประชารัฐ จนสามารถเป็น ประเทศโลกที่หนึ่งในศตวรรษ ที่ 21 โดยมีกลไกการขับเคลื่อน คือการมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่ การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความ ได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้ จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีทำดี” (Doing Good, Doing Well)

Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย ดร.สุรชัย สถิติคุณารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. ได้กล่าวไว้ว่า Thailand 4.0 สามารถนำพาประเทศให้หลุดพ้นจาก กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำและ กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆ กับปฏิรูปประเทศไทยสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก ประชารัฐ จนสามารถเป็น ประเทศโลกที่หนึ่งในศตวรรษ ที่ 21 โดยมีกลไกการขับเคลื่อน คือการมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่  การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความ ได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้ จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีทำดี” (Doing Good, Doing Well)

การพัฒนาคน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 จะต้องทำดังนี้ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 2) Brain Power Planning 3) การเตรียมคนไทย Generation4.0 4) การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 5) การ Refill คนไทย 1.0-2.0 6) การส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชน 7) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 8) การพัฒนาคุณภาพแรงงงาน 9) การ Reskill /Upskill แรงงาน 10) การยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 11) Talent Mobility และ12 )ตลาดแรงงานสำหรับคนสูงวัย

การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง การดำเนินงานจำเป็นต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอาศัยความรู้ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์เป็นพื้นฐาน “รัฐบาลจึงได้มีความพยายามในการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศทั้งเชิงโครงสร้าง สถาบัน และระบบ ให้มีความเชื่อมต่องานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง...”

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=700
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 23:38:14   เปิดอ่าน 650  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/2/2567 9:15:11   เปิดอ่าน 427  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง