Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วันที่เขียน 31/7/2560 16:07:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 4:45:14
เปิดอ่าน: 3718 ครั้ง

Thailand 4.0 สามารถนำพาประเทศให้หลุดพ้นจาก กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำและ กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆ กับปฏิรูปประเทศไทยสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก ประชารัฐ จนสามารถเป็น ประเทศโลกที่หนึ่งในศตวรรษ ที่ 21 โดยมีกลไกการขับเคลื่อน คือการมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่ การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความ ได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้ จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีทำดี” (Doing Good, Doing Well)

Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย ดร.สุรชัย สถิติคุณารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. ได้กล่าวไว้ว่า Thailand 4.0 สามารถนำพาประเทศให้หลุดพ้นจาก กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำและ กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆ กับปฏิรูปประเทศไทยสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก ประชารัฐ จนสามารถเป็น ประเทศโลกที่หนึ่งในศตวรรษ ที่ 21 โดยมีกลไกการขับเคลื่อน คือการมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่  การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความ ได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้ จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีทำดี” (Doing Good, Doing Well)

การพัฒนาคน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 จะต้องทำดังนี้ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 2) Brain Power Planning 3) การเตรียมคนไทย Generation4.0 4) การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 5) การ Refill คนไทย 1.0-2.0 6) การส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชน 7) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 8) การพัฒนาคุณภาพแรงงงาน 9) การ Reskill /Upskill แรงงาน 10) การยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 11) Talent Mobility และ12 )ตลาดแรงงานสำหรับคนสูงวัย

การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยอาศัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง การดำเนินงานจำเป็นต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอาศัยความรู้ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์เป็นพื้นฐาน “รัฐบาลจึงได้มีความพยายามในการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศทั้งเชิงโครงสร้าง สถาบัน และระบบ ให้มีความเชื่อมต่องานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง...”

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=700
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
Piyatida Teaching KM » สัมมนา ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน เคล็ดลับการสร้าง Engagement ของผู้เรียน
การเรียนการสอนที่น่าเบื่อ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และทำให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานสัมมนานี้ถ่ายทอดเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจ...
การเรียนที่สนุก เทคนิคและเครื่องมือการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 30/9/2564 12:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 3:15:21   เปิดอ่าน 704  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่ส...
Online Teaching, Learning, Assessment     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2565 19:01:44   เปิดอ่าน 1247  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง