ผลการใช้รูปแบบผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา
วันที่เขียน 15/8/2557 17:12:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:33:48
เปิดอ่าน: 3173 ครั้ง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา CIPPA ในรายวิชาหลักสถิติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสถิติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 กลุ่มเรียน 135 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มเรียนที่ผู้วิจัยทำการสอน และการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้ตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One Group Posttest Design) และใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 12.5 ขึ้นไป จำนวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.6 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก 4.22 ซึ่งประเด็นความพึงพอใจในด้านการมีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการกระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีคะแนนอยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 94  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:38   เปิดอ่าน 63  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง