การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2566 3:42:24
เปิดอ่าน: 301 ครั้ง

การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่ หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่ง ใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า นวัตกรรม โดยผู้สอนควรจะมีรูปแบบการสอน หรือสิ่งที่แสดงขณะสอนควรจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ได้ฝึกปฏิบัติจริงและฝึกปรับปรุงตนเองด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่ม การใช้คำถามในการกระตุ้นและเสริมแรงให้เกิดการอยากเรียนรู้การใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่ หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่ง ใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า นวัตกรรม

โดยผู้สอนควรจะมีรูปแบบการสอน หรือสิ่งที่แสดงขณะสอนควรจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ได้ฝึกปฏิบัติจริงและฝึกปรับปรุงตนเองด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่ม การใช้คำถามในการกระตุ้นและเสริมแรงให้เกิดการอยากเรียนรู้การใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสรุปเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทางด้านการคิดสร้างสรรค์ ได้ดังนี้

  1. การสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเกิดจากทั้งภายนอกหรือภายใน โดยแรงจูงใจภายนอก จะได้จากปัจจัยภายนอก ส่วนแรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้า หรือความสนใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคล ซึ่งจะมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์มากกว่า
  2. 2. การอบรมเลี้ยงดู เป็นวิธีการที่พ่อแม่ใช้การอบรมเลี้ยงดูที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าตนเองได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม พ่อแม่ไม่พอใจจนเกินไปหรือเข้มงวดเกินไป ยอมรับนับถือความสามารถและความคิดของลูกให้ความร่วมมือแก่ลูกตามโอกาสอันควร
  3. บุคลิกภาพ เป็นบุคลิกของผู้สอนที่มีความยืดหยุ่น ไม่เข้มงวด ให้กำลังใจ ให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย
  4. สมอง การรับรู้ การฝึกให้ผู้เรียนได้คิดโดยใช้เนื้อหาที่ขับเคลื่อนจากภายใน
  5. สภาพแวดล้อม จะเป็นบรรยากาศในการเรียนที่มีความปลอดภัย (ไม่มีการตำหนิ) การเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนของเพื่อน และอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเนื้อหาที่ใกล้ตัว

          สำหรับเทคนิคการสอนนั้นมีหลากหลายวิธีเพื่อให้ตอบโจทย์ของการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ให้การเรียนเป็นที่น่าเบื่อหน่าย เป็นการเรียนที่มีความสนุก และเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้คิดเชิงสร้างสรรค์ เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต การสอนแบบการทดลอง การสอนแบบนิรนัย อุปนัย การสอนแบบการดูงาน การประชุมแบบกลุ่มย่อย การสอนแบบบทบาท แบบความร่วมมือ การใช้ประสบการณ์ การนำด้วยปัญหา ฯลฯ วิธีการสอนเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องมีวิธีเดียวในการสอนในแต่ละครั้ง สามารถที่จะจัดการสอนได้หลายรูปแบบร่วมกันได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1327
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/9/2566 20:14:36   เปิดอ่าน 394  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง