การเรียนรู้สู่อนาคต : ทางเลือกที่หลากหลาย
วันที่เขียน 2/9/2558 15:44:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/3/2566 22:12:23
เปิดอ่าน: 3234 ครั้ง

เป้าหมายของการเรียนรู้สู่อนาคต คือ การมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการเรียนรู้และการคิด มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของงานและการเป็นคนดีมีคุณธรรม

การเรียนรู้สู่อนาคต : ทางเลือกที่หลากหลาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่งทั้งห้าท่านได้สนทนา ถึงพฤติกรรมของเด็กในยุค Gen Y & Gen Z การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นอย่างไร และเป้าหมายของการเรียนรู้สู่อนาคต คือ การมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการเรียนรู้และการคิด มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของงานและการเป็นคนดีมีคุณธรรม และเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากล ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาทักษะทางปัญญา ให้มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด มีความรับผิดชอบส่วนตัวและสังคม ได้แก่ มีความรู้และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 

          สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้เพื่อพัฒนาและช่วยให้ผู้เรียนดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการเรียนรู้และการคิด มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของงานและเป็นคนดีมีคุณธรรม

การประยุกต์ใช้กับการวิจัย

          สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการด้านการวิจัยในชั้นเรียนได้ เพราะทำให้เห็นมุมมองและแนวทางที่หลากหลายในภาพของงานวิจัยมากขึ้น รวมทั้งเทคนิคการใช้สถิติ และระเบียบวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=403
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/3/2566 9:59:33   เปิดอ่าน 88  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/3/2566 0:16:58   เปิดอ่าน 61  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง