The Current Problems of Education Assessment in USA
วันที่เขียน 3/3/2558 11:36:05     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 18:34:37
เปิดอ่าน: 3002 ครั้ง

The Current Problems of Education Assessment in USA โดย Dr.Scott G.Paris Ph.D Vice President, Research Educational Testing Service เป็นการถอดความการปาฐกถา โดย อาจารย์สามารถ ศรีจำนงค์ ใจความว่า ปัญหาการวัดประเมินผลในอเมริกา ซึ่งก็คงจะมีนัยต่อประเทศไทยเช่นกันทั้งในระดับประถมและมัธยม ประการแรกคือปัญหาการสอบมากเกินไป น่าจะต้องเน้นการวัดที่ใช้ฐานการปฏิบัติมากขึ้น และทุกประเทศจะต้องเตรียมเกี่ยวกับการวัดผลสำหรับการวัดและประเมิน ในอเมริกามีกฎหมายที่เน้นเรื่อง No Child Left Behind (ไม่มีเด็กคนไหนที่จะต้องถูกทิ้งไม่ดูแล) โดยกำหนดให้เด็กทุกคนต้องสอบประจำปีในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ พ่อแม่ต่างก็บ่นว่าการสอบเหล่านี้กดดันให้พวกเด็กวิตก เครียด และเด็กก็บ่นว่าพวกเขามัวแต่เตรียมตัวสอบ ส่วนครูก็บ่นว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมงานด้านการทดสอบ ออกแบบทดสอบ ไม่มีเวลาติดตามหลักสูตรหรือสอนในวิชาอื่น และแบบทดสอบต้องใช้เวลาในการตรวจมากและไม่สามารถใช้ผลการสอบนั้นมาปรับปรุงการสอนได้ อีกทั้งประสิทธิภาพการสอนก็ถูกประเมินด้วยคะแนนสอบ ปัญหาเหล่านี้ก็พบที่สิงค์โปร จีน ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ควรมีทางแก้ คือ ลดการสอบ และควรมีการประเมินผลหลายๆ แบบ และครูผู้สอนเองก็ควรที่จะได้รับการฝึกฝนวิธีการใช้การประเมินที่ใช้ฐานการปฏิบัติอย่างได้ผล ต้องมีการบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน มีการสอนการอ่าน การเขียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณแก่นักเรียน มีการเชื่อมโยงระหว่างการสอนและการเรียนรู้ในหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาไทยมีทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูผู้สอนเองควรจะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการสร้างการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=347
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:36   เปิดอ่าน 94  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/3/2566 16:15:38   เปิดอ่าน 63  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง