ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 291
ชื่อสมาชิก : หนึ่งหทัย ชัยอาภร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : neunghatai@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/3/2554 16:26:50
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/3/2554 16:26:50


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เป็นกล่องเก็บบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนการสอน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4th ICSTI-MJU
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการฯ
จริยธรรมในการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
เขียนหนังสืออย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
แนวทางการใช้สถิติในงานวิจัยด้านสาธารณสุข
Startup
Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร
การวิเคราะห์เส้นทางของปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12