เขียนหนังสืออย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
วันที่เขียน 2/12/2562 13:34:25     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 14:25:38
เปิดอ่าน: 3990 ครั้ง

ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบางครั้งอาจมีการใช้เงื่อนไขการเขียนเอกสารตำรา หรือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งการเขียนหนังสือหรือตำราเป็นงานที่เขียนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ หรือซ้ำซ้อนกับงานเขียนของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังในการทำหนังสือ การเขียนตำรา การทำเอกสารประกอบการสอน อาจแบ่งเป็น 6 ประเด็น คือ 1) การคัดลอกรูป 2) การวาดรูปขึ้นมาใหม่ แต่ก็เหมือนกับรูปเดิม 3) วาดรูปขึ้นมาเองแต่มีการปรับปรุงไปจากเอกสารอ้างอิง 4) การวาดรูปขึ้นใหม่เอง 5) การคัดลอกตาราง และ 6) การใช้เนื้อหามาแปล

ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบางครั้งอาจมีการใช้เงื่อนไขการเขียนเอกสารตำรา หรือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งการเขียนหนังสือหรือตำราเป็นงานที่เขียนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ หรือซ้ำซ้อนกับงานเขียนของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังในการทำหนังสือ การเขียนตำรา การทำเอกสารประกอบการสอน อาจแบ่งเป็น 6 ประเด็น คือ 1) การคัดลอกรูป 2) การวาดรูปขึ้นมาใหม่ แต่ก็เหมือนกับรูปเดิม 3) วาดรูปขึ้นมาเองแต่มีการปรับปรุงไปจากเอกสารอ้างอิง 4) การวาดรูปขึ้นใหม่เอง 5) การคัดลอกตาราง และ 6) การใช้เนื้อหามาแปล ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่เอกสาร งานวิจัย ต้องมีการให้สิทธิ์กับเจ้าของวารสารนั้นๆ หรือเป็นการให้ Copyright Transfer ไปแล้ว เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงสรุปเป็นกรณีดังนี้

          กรณีที่ต้องอ้างอิงและขอลิขสิทธิ์ในการมาใช้ทำเอกสาร มีดังนี้

  • การคัดลอกรูปจากวารสาร และเป็นงานของตนเอง
  • การวาดรูปขึ้นมาใหม่ แต่ก็เหมือนกับรูปเก่าที่มาจากวารสาร และเป็นงานของตนเอง
  • รูปถ่ายที่ถ่ายเอง เคยลงพิมพ์ไปแล้วและเป็นงานของตนเอง
  • เป็นตารางของงานตนเอง จากการทดลองของตนเอง และได้ลงพิมพ์ไปแล้ว
  • แผนภาพหรือประโยคของตนเอง จากการทดลองของตนเอง และได้ลงพิมพ์ไปแล้ว

กรณีที่ไม่ต้องอ้างอิง และไม่ต้องขอลิขสิทธิ์

  • รูปถ่ายที่ถ่ายเอง และยังไม่เคยลงตีพิมพ์ / รูปที่วาดเองจากโปรแกรมต่าง ๆ
  • แผนภาพของตนเองที่ใช้อธิบายในงาน หรือการทดลองของตัวเอง

     กรณีที่ต้องอ้างอิง แต่ควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์

คือ มีการดัดแปลงรูป ดัดแปลงตาราง โดยมีการวาดเพิ่มเติมหรือแปลเพิ่มเติม

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความซ้ำซ้อนของงานและเพื่อให้งานเขียนถูกต้องตามลิขสิทธิ์ หากจะต้องใช้รูป แผนภาพ หรือตารางต่างๆ ก็ควรที่จะทำให้ถูกต้องโดยการเขียนเองทั้งหมด หรือหากไม่สามารถเขียนหรือทำเองได้ก็ควรทำการขอลิขสิทธิ์งานนั้นๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องขอจากสำนักพิมพ์ หรืออาจจะขอจากเจ้าของงานนั้นๆ หากสำนักพิมพ์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และควรจะอ่านรายละเอียดในการ Copyright Transfer เพราะบางครั้งอาจจะสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้เลยโดยไม่ต้องขอลิขสิทธิ์อีก

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1081
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 19:23:06   เปิดอ่าน 646  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 19:23:06   เปิดอ่าน 426  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง