Blog : ณิชมน ธรรมรักษ์
รหัสอ้างอิง : 528
ชื่อสมาชิก : ณิชมน ธรรมรักษ์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nitchamon@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/7/2554 21:12:29
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/7/2554 21:12:29

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ณิชมน ธรรมรักษ์
การจัดการความรู้กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ณิชมน ธรรมรักษ์ » ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025: 2005 เป็นมาตรฐานสากลที่ร่วมระหว่าง International Organization for Standardization กับ International Electrotechnical Commission เพื่อกำหนดข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยสามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมทดสอบและหรือสอบเทียบ เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองแล้ว สามารถสร้างความมั่นใจในผลของการทดสอบว่า ถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 โดยรวมระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากร การจัดการตัวอย่าง ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงการเก็บบันทึก และการรายงานผล ซึ่งมาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ความสอบกลับได้ การจัดการตัวอย่าง และอื่น ๆ จากการได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความเชื่อถือ พัฒนาประสิทธิภาพ ก้าวไปข้างหน้าโดยที่สังคมรับรู้ว่าผลของการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคลากร
คำสำคัญ : ISO/IEC17025  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 30621  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 21/3/2560 13:33:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 23:46:24
ณิชมน ธรรมรักษ์ » สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ ยกเลิกพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ .ศ. 2525 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
คำสำคัญ : พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3459  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 12/9/2559 23:05:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 23:57:44
ณิชมน ธรรมรักษ์ » สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
เนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ สมควรจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
คำสำคัญ : พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3460  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 12/9/2559 22:50:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 16:20:41
ณิชมน ธรรมรักษ์ » แนวทางการพัฒนางานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่จัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
คำสำคัญ : การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2622  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 21/3/2559 15:02:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 0:39:23
ณิชมน ธรรมรักษ์ » การสนับสนุน “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI coupon for OTOP upgrade) ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ให้บริการใน 6 เรื่อง คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์และเครื่องจักร ครอบคลุมกลุ่ม OTOP ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเริ่มต้นทำผลิตภัณฑ์ (Start Up) กลุ่ม OTOP ปัจจุบัน และกลุ่ม OTOP ที่ต้องการก้าวไปสู่ SMEs โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อาทิสำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกันนำความรู้ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่มีรวมถึงเครือข่ายการทำงานในต่างจังหวัดทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยีมายกระดับ OTOP ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดช่องทางการจำหน่ายออนไลน์(e-market place) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นให้ด้วย
คำสำคัญ : คูปองวิทย์เพื่อโอทอป  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3270  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 21/3/2559 15:01:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 17:47:24
ณิชมน ธรรมรักษ์ » การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสำหรับการยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025: 2005 เป็นมาตรฐานสากลที่ร่วมระหว่าง International Organization for Standardization กับ International Electrotechnical Commission เพื่อกำหนดข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยสามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมทดสอบและหรือสอบเทียบ เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองแล้ว สามารถสร้างความมั่นใจในผลของการทดสอบว่า ถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 โดยรวมระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากร การจัดการตัวอย่าง ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงการเก็บบันทึก และการรายงานผล ซึ่งมาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ความสอบกลับได้ การจัดการตัวอย่าง และอื่น ๆ จากการได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความเชื่อถือ พัฒนาประสิทธิภาพ ก้าวไปข้างหน้าโดยที่สังคมรับรู้ว่าผลของการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคลากร
คำสำคัญ : ISO/IEC 17025  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6896  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 21/3/2559 14:59:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 12:31:39
ณิชมน ธรรมรักษ์ » การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method Validation) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบสมรรถนะของวิธีทดสอบ ว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานหรือไม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า วิธีการทดสอบที่เลือกใช้รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสมต่อการทดสอบ ส่งผลให้การทดสอบมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ ทำให้เกิดความมั่นใจของผู้รับบริการหรือลูกค้า
คำสำคัญ : การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (Method Validation)  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4781  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 8/9/2558 14:56:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 13:10:11
ณิชมน ธรรมรักษ์ » ISO/IEC 17065 คืออะไร
ISO/IEC 17065 : Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services
คำสำคัญ : ISO/IEC 17065  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5839  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 20/3/2558 0:13:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 2:24:43
ณิชมน ธรรมรักษ์ » การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4492  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 19/3/2558 17:38:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 1:38:38
ณิชมน ธรรมรักษ์ » อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา มีหลายชนิดจะต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสม
คำสำคัญ : อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 138892  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 22/9/2557 16:26:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 1:41:25
ณิชมน ธรรมรักษ์ » หลักปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาต้องอาศัยหลัก “ปลอดภัยไว้ก่อน (safety first)” เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานอื่นๆ แต่จะต้องเน้นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์
คำสำคัญ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3141  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 22/9/2557 16:11:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 10:11:16
ณิชมน ธรรมรักษ์ » วิธีการตรวจสอบราและยีสต์ในอาหาร
ราและยีสต์ เป็นจุลินทรีย์ที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ จึงเป็นต้นเหตุของการเน่าเสียของอาหารหลายชนิด การเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มนี้บนอาหาร อาจสังเกตได้จากการเกิดจุดเน่าขนาดต่างๆ กัน การเกิดเมือกและเส้นใยสีขาว หรือเกิดการสร้างสปอร์สีต่างๆ ทำให้อาหารมีกลิ่นรสผิดปกติ โดยทั่วไปเชื้อราเจริญช้ากว่าแบคทีเรียและมีความต้องการสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญน้อยกว่าแบคทีเรีย หรืออาจเรียกว่ามีความจู้จี้น้อยกว่าแบคทีเรีย ดังนั้นจุลินทรีย์พวกนี้จึงเจริญในสภาพที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าแบคทีเรีย โดยเฉพาะที่มีความเข้มข้นของกรดเกลือ และน้ำตาลสูง รวมทั้งสภาพที่แห้ง จึงมักทำให้เกิดปัญหาการเน่าเสียของอาหารประเภทกึ่งแห้งได้ง่าย โดยเฉพาะธัญชาติ ถั่วต่างๆ และผลไม้
คำสำคัญ : ยีสต์และราในอาหาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 33109  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 31/3/2557 11:07:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 2:20:52
ณิชมน ธรรมรักษ์ » คู่มือการปลูกมะนาวในภาชนะ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Nzc2MDg=
คำสำคัญ : มะนาวในกระถาง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3095  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 13/8/2556 2:13:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 15:37:55
ณิชมน ธรรมรักษ์ » ผัก 5 สี ดีต่อสุขภาพ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Nzc2MDk=
คำสำคัญ : ผัก 5 สี  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2954  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 13/8/2556 2:12:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 6:54:42
ณิชมน ธรรมรักษ์ » การปลูกผักอินทรีย์
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Nzc2MTE=
คำสำคัญ : ผักอินทรีย์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2846  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 13/8/2556 2:10:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 2:26:47
ณิชมน ธรรมรักษ์ » สารพิษตกค้าง
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Nzc2MTA=
คำสำคัญ : สารพิษตกค้าง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2964  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 13/8/2556 2:08:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 14:49:31
ณิชมน ธรรมรักษ์ » รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ ปี 2555
รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ ปี 2555
คำสำคัญ : นักวิทยาศาสตร์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3619  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 24/10/2555 9:51:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 18:10:07
ณิชมน ธรรมรักษ์ » แนวทางการตรวจสอบ ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องชั่ง
แนวทางการตรวจสอบ ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการ
คำสำคัญ : เครื่องชั่ง สอบเทียบ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3473  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 24/10/2555 9:49:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 22:26:16
ณิชมน ธรรมรักษ์ » คู่มือการให้คำปรึกษา
คู่มือการให้คำปรึกษาของกลุ่มงานช่วยวิชาการ
คำสำคัญ : เทคนิคการให้คำปรึกษา  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3207  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 2/9/2555 0:05:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 1:22:15
ณิชมน ธรรมรักษ์ » การให้คำปรึกษาในฐานะนักวิทยาศาสตร์
ในสายงานของนักวิทยาศาสตร์ หรือสายงานใกล้เคียง เป็นสิ่งที่มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอ แต่การจะให้คำปรึกษา หรือแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่คนอื่น ๆ ได้ เราควรจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสมอย่างไร
คำสำคัญ : เทคนิคการให้คำปรึกษา  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3500  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 1/9/2555 23:54:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 21:21:22

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้