แนวทางการพัฒนางานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
วันที่เขียน 21/3/2559 15:02:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/7/2565 4:42:54
เปิดอ่าน: 2678 ครั้ง

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่จัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่จัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ลักษณะของกิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม

 1. กิจกรรม/โครงการที่ขอใช้งบประมาณบริการทางวิชาการ ต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่มีลักษณะตามนิยามที่ สมศ.และ สกอ. กำหนด
 2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าซึ่งในที่นี้เรียกว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ ด้วยกัน 7 กลุ่ม                                                         
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • บุคลากรภายใน
 • ศิษย์เก่า
 • ตลาดแรงงาน
 • รัฐบาล
 • สังคมและชุมชน
 • ผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
 1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เน้นการบริการวิชาการแบบบูรณาการให้การบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 2. สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพื้นที่ได้
 3. ในการจัดโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มมีเป้าหมายก่อน เพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
 4. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ อาจเป็นโครงการแบบให้เปล่า โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนบางส่วน หรือเป็นโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกก็ได้

 

การเริ่มต้นบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้กับหน่วยงาน จึงต้องมีการพิจารณาภารกิจด้านการบริการวิชาการที่เป็นจุดเด่นของหน่วยงาน ซึ่งผู้รับบริการให้ความสนใจ โดยจะต้องมีการพิจารณาต้นทุนและความเหมาะสมในการให้บริการ เพื่อกำหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=505
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2565 9:11:23   เปิดอ่าน 734  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง