ISO/IEC 17065 คืออะไร
วันที่เขียน 20/3/2558 0:13:50     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2565 2:51:58
เปิดอ่าน: 6285 ครั้ง

ISO/IEC 17065 : Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services

        การรับรองระบบงานของหนวยรับรอง (Certified Body Accreditation ) คือ การยอมรับอยางเป็นทางการวา หนวยรับรอง (Certified Body) มีความสามารถและความเป็นกลางในการดําเนินการใหบริการงานตรวจรับรองเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 17065 (ISO/IEC 17065) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป็นการประกันคุณภาพในการใหบริการงานตรวจรับรอง และลดการตรวจประเมินซ้ำซอนจากผูใชบริการต่างๆ

         สำหรับการรับรองระบบงานของหนวยตรวจรับรองในประเทศไทยเปนกิจกรรมใหม ซึ่งไดดําเนินการจัดตั้งเป็นส่วนรับรองหนวยรับรองสังกัดสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน (Office of the National Accreditation Council) โดยไดดําเนินการจัดทําระบบการบริหารจัดการของสวนรับรองหน่วยรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการรับรองระบบงานของหนวยรับรองตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนของประเทศ

            ดังนั้นหนวยรับรองที่ประสงคจะไดรับการรับรองระบบงานจึงตองมีการจัดทําระบบการบริหารจัดการภายในองคกรของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 17065 : ขอกําหนดทั่วไปสําหรับหนวยรับรองซึ่งเปนมาตรฐานเชนเดียวกันกับมาตรฐานสําหรับหนวยตรวจของสากล คือ ISO/IEC 17065 : Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services

            ถามีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าเปนหนวยตรวจและไดมีดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพภายในองคกรตามมาตรฐาน มอก. 17065 ดังกลาวขางตน การไดรับการรับรองระบบงานจากสวนหนวยรับรองเปนการยืนยัน พิสูจนใหผูใชบริการเห็นวา หนวยงานมีการจัดองคกร ขั้นตอนการดําเนินงาน และบุคลากรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล และผานการตรวจประเมินโดยผูตรวจประเมินที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ และประสบการณเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถและความเปนกลางของการตรวจรับรองเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ

           ส่วนผู้ใชบริการงานตรวจรับรอง จากหนวยรับรองที่ไดรับการรับรองระบบงานจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับระดับประเทศนั้น เปนวิธีทางที่งายที่สุดในการใหความมั่นใจในรายงานผลการรับรองที่ไดรับ และเปนการสรางความนาเชื่อถือในวงการคาวา รายงานผลการรับรองดังกลาวที่ไดรับจากหนวยรับรองไดดําเนินการอยางมีระบบเปนไปตามมาตรฐานสากล 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=366
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
ปัจจุบันเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำประโยชน์กับงานหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค ด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงพันธุ์พืช การนำเทคนิคทางอณูพันธุศาสต...
LAMP, PCR, Loop-mediated isothermal amplification, เทคนิค LAMP     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 27/9/2565 15:43:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2565 0:22:23   เปิดอ่าน 373  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2565 1:49:12   เปิดอ่าน 1220  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง