ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 528
ชื่อสมาชิก : ณิชมน ธรรมรักษ์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nitchamon@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/7/2554 21:12:29
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/7/2554 21:12:29


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
บทความเกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
- ยังไม่มีรายการคำถาม
การจัดการความรู้กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
แนวทางการพัฒนางานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
การสนับสนุน “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI coupon for OTOP upgrade) ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสำหรับการยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา
ISO/IEC 17065 คืออะไร
การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
12