การให้คำปรึกษาในฐานะนักวิทยาศาสตร์
วันที่เขียน 1/9/2555 23:54:11     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/6/2565 0:08:28
เปิดอ่าน: 3537 ครั้ง

ในสายงานของนักวิทยาศาสตร์ หรือสายงานใกล้เคียง เป็นสิ่งที่มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอ แต่การจะให้คำปรึกษา หรือแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่คนอื่น ๆ ได้ เราควรจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสมอย่างไร

                  โดยภาระงานนักวิทยาศาสตร์ นอกจากจะเป็นผู้ที่ทำงานวิเคราะห์ทดสอบแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะควบคู่มาด้วยคือ การเป็นผู้ให้คำปรึกษา หรือเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ หรือเกี่ยวข้องทั้งในสายงานของเรา หรือสายงานใกล้เคียง เป็นสิ่งที่มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอ แต่การจะให้คำปรึกษา หรือแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่คนอื่น ๆ ได้ เราควรจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทำให้พอจะทราบได้ว่า ผู้ที่จะให้คำปรึกษาได้ดี ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. รู้ลึก รู้จริง ในเรื่องที่จะให้คำปรึกษา
  2. นอกจากรอบรู้ในสายวิชาชีพแล้ว ควรมีความรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้ผู้รับบริการได้แนวทางในการหาความรู้เพิ่มขึ้น
  3. ควรหาเทคนิคในการโน้มน้าวใจ ผู้รับคำปรึกษาให้เกิดความมั่นใจ และพร้อมปฏิบัติตาม
  4. การถ่ายทอด/ให้คำแนะนำต่างๆ ผู้ให้คำปรึกษาควรมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
  5. ควรมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมงานด้านการประชาสัมพันธ์/งานเผยแพร่ เพื่อให้เกิดรูปแบบงานที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
  6. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในฐานเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการรู้จักกันระหว่างหน่วยงาน และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
  7. ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า “เราเอาชื่อแม่โจ้ไปด้วย” เพื่อทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=210
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2565 16:48:17   เปิดอ่าน 701  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง