การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) Hybrid conference (Online & Onsite)
วันที่เขียน 1/4/2567 9:38:12     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 17:18:29
เปิดอ่าน: 626 ครั้ง

การเข้าร่วมประชมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) Hybrid conference (Online & Onsite) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทางด้านวิชาการ ในหัวข้อที่สนใจ ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้ในด้านการวิจัย การเรียนการสอน ในรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อไป

ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) Hybrid conference (Online & Onsite) โดยสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรม มีรายละเอียดดังนี้

ได้รับฟังการบรรยายจาก Keynote 2 หัวข้อ ดังนี้ "ALTERNATIVE GLUCOSE MONITORING: LIQUID–SOLID CONTACT ELECTRIFICATION FOR DETECTING GLUCOSE IN URINE" โดย Professor Dr. Naratip Vittayakorn จาก Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Bangkok, THAILAND และ "FLATTENING METHODS FOR ADAPTIVE LOCATION-BASED SOFTWARE: THE VERY FIRST STEP OF ADAPTIVE UI DESIGN FOR AGING SOCIETY" โดย Assistant Professor Dr. Thitivatr PatanasakPinyo จาก Faculty of Information and Communication Technology Mahidol University Nakhon Pathom, THAILAND และ Invited 1 หัวข้อ ได้แก่ "REGULATION OF TRANSLATION BY METHYLATION MULTIPLICITY OF 18S RRNA" โดย Dr. Kuanqing Liu จาก Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of Sciences, CHINA หลังจากนั้น เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแบบบรรยาย ประเภท ปากเปล่า (Oral Presentation) Session 1 : Mathematics, Statistics, Computer & Data Science ประกอบไปเรื่องที่นำเสนอ ดังนี้

1. On Properties of Linear Codes Over Residue Class Rings

2. Assessing the Impact of Lockdown and Vaccination Strategies in Managing the Covid-19 Outbreak in Thailand: Insights from the Sveiqhrd-Lockdown Model

3. Age-at-death Estimation from Chest Plate Radiographs based on Binary Stage in a Thai Population by Transition Analysis with Bayesian Approach

4. Application of Statistical Techniques for Testing Soil Moisture Measurement with Stainless Steel Tube Sensors

5. Extended Bayesian Analysis through Wrapped Distribution

6. Atr-Ftir Spectroscopy Identified Patients with Anti-Interferon-Gamma Plasma

7. Analysis of zenith sky radiance in the tropic: A case study at two stations in Thailand

8. Identifying Suicidal Post by Using Latent Dirichlet Allocation

            โดยเป็นการรับฟังการนำเสนอบทความวิชาการ ในด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความรู้ทางด้านวิชาการ และนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิชาการ เพื่อจะได้นำกลับมาทำวิจัย การเรียนการสอน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 14:47:21   เปิดอ่าน 3  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 9:34:29   เปิดอ่าน 24  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 17:16:27   เปิดอ่าน 42  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับบุคลากรสายวิชาาร เนื่องจากหลังจากที่ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ๆได้แล...
Chat GPT  บทความวิชาการ  วารสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 4/3/2567 10:52:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 16:21:44   เปิดอ่าน 78  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง