Food Innovation Asia Conference 2023 “The Future Food for Sustainability, Health and We-bong
วันที่เขียน 18/9/2566 10:51:39     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/9/2566 11:58:54
เปิดอ่าน: 22 ครั้ง

นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ The Nutrition Value and Antioxidation Activity of Thai Chia Seed ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายจาก Prof. Paola Pittia จาก Faculty of Biosciences, University of Teramo, Italy , Prof. Ting-Jang Lu จาก Institute of Food Science and Technology, National Taiwan University และ Dr. Wonnop Visessaguan จาก BIOTEC Executive Director, NSTDA, Thailand ซึ่งเป็นเนื้อหาการบรรยายที่เริ่มตั้นตั้งแต่การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2023 “The Future Food for Sustainability, Health and We-bong” พร้อมเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

งานประชุมดังกล่าว เป็นการจัดงานโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศ-ไทย ร่วมกับ สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศและมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาและนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยได้เผยแพร่ กระบวนการ เทคนิค และวิธีการ ในการผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร    ไม่ว่าจะป็นการผลิตที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ การใช้พืชในท้องถิ่น การแปรรูปด้วยกระบวนการต่างๆ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง

นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายจาก Prof. Paola Pittia จาก Faculty of Biosciences, University of Teramo, Italy ,  Prof. Ting-Jang Lu จาก Institute of Food Science and Technology, National Taiwan University และ Dr. Wonnop Visessaguan จาก BIOTEC Executive Director, NSTDA, Thailand ซึ่งเป็นเนื้อหาการบรรยายที่เริ่มตั้นตั้งแต่การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง

อีกทั้งยังได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ  The Nutrition Value  and Antioxidation Activity of Thai Chia Seed ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

  

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

การไปงานประชุม และนำเสนอผลงานในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการวิจัย เปิดมุมมองที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหาร แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวห้องกับอาหาร รวมถึงการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

     ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบการสอนวิชา คม 323 ชีวเคมี 1 คม 325 ชีวเคมี 2 หัวข้อเทคโนลียีชีวเคมี อันจะทำให้นักศึกษาสาขาเคมีชั้นปีที่ 3 ได้เข้าใจถึงการนำเนื้อหาวิชาชีวเคมี ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาอาหาร รวมถึงแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของปลิตภัณฑ์อาหาร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1376
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 12 (Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN # 12) หัวข้อเรื่อง “ธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน: การปรับตัวและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธุ์ 2566
คุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันและการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุฟันผุของสารสกัดใบเมี่ยงธรรมชาติ Characteristics of Antioxidation and Antibacterial of Dental Caries by Natural Miang Extracts มธุรส ชัยหาญ...
ใบเมี่ยง, สารประกอบฟีนอลิก, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 18/4/2566 11:18:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/9/2566 20:36:33   เปิดอ่าน 244  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี เรื่อง “50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี เรื่อง “50 ปีมหาวิทยาลัยรา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 26/3/2566 10:48:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/9/2566 21:34:28   เปิดอ่าน 222  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อ. มธุรส ชัยหาญ » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน” เพื่อนำความรูปมาพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการ Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP) ของ The European Union ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
หลักสูตรอบรม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (Sustainable solid WAste management and Policies – SWAP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 มีโครงสร้างการอบรมดังต่อไปนี้ บทนำเกี่ยวกับขยะมูลฝอย กา...
การจัดการขยะมูลฝอย , เทคโนโลยีการจัดการขยะ, ชนิดของขยะ, การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 5/10/2565 10:38:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/9/2566 8:25:19   เปิดอ่าน 2802  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง