รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) 2020
วันที่เขียน 18/3/2563 22:16:28     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 15:54:17
เปิดอ่าน: 402 ครั้ง

รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 (Online Presentation เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยวิธีการ Online Presentation ผ่านทางระบบ Webinar โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16:30 น. ในหัวข้อวิจัยเรื่อง Sub-Events Tracking from Social Network based on the Relationships between Topics ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนี้ ได้รับฟัง Keynote Speakers จำนวน 2 ท่าน

Keynote Speaker 1 : Professor Vladimir Poulkov

Topic : The Wireless Access for Future Smart Cities as a Large Scale Complex Cyber Physical

 System

            ในอนาคตเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities หรือ SCs) ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูง และโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงการสื่อสารไร้สายอัจฉริยะจะต้องมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องมีกลไกอัตโนมัติ และอัจฉริยะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับจำนวนของผู้ใช้ที่สูงขึ้นในเมืองอัจฉริยะ การบริการใหม่ ๆ จะมีเพิ่มขึ้น ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของช่องสัญญาณไร้สายที่ซับซ้อนมากขึ้นในเมืองอัจฉริยะ โดยที่ระบบ Access Network แห่งอนาคตของเมืองอัจฉริยะ ต้องเป็นเครือข่ายที่สามารถให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยากต่อการให้บริการผ่านเครือข่ายที่แตกต่างกัน (HetNet) ได้  โครงสร้างเครือข่ายแบบ Unified Wireless Access หรือ UWA จะถูกนำมาใช้งานแทนที่ระบบเดิม

 

Keynote Speaker 2 : Professor Minoru Okada

Topic : Mobility-as-a-Service (MaaS)

            Mobility-as-a-Service (MaaS) เป็นแนวโน้มในอนาคตของบริการการขนส่ง ผู้ใช้สามารถแบ่งปันบริการขนส่งสาธารณะ และส่วนตัวเพื่อความคล่องตัวแทนการใช้บริการขนส่งส่วนตัว มันสามารถแก้ปัญหาการขนส่งในปัจจุบัน เช่นการจราจรติดขัด และการปล่อย CO2 โดยที่การถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สาย (Wireless Power Transfer หรือ WPT) และ IoT (Internet of Things) เป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง MaaS

            WPT มีความสามารถในการจัดหาแหล่งจ่ายไฟแบบไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เช่นเดียวกับการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ (EV) ระบบ WPT ปัจจุบันที่อยู่บนการเชื่อมต่อระยะใกล้มีปัญหาในการจำกัดตำแหน่งรับ และประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงาน โดย Professor Minoru ได้อธิบายถึง WPT ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ และตัวรับสัญญาณหลายตัว หรือระบบ WPT แบบรับและส่งออกหลายทาง (multiple-input-multiple-output หรือ MIMO) สำหรับการแก้ปัญหาการเคลื่อนไหว และประสิทธิภาพในระบบ WPT ปัจจุบัน เนื่องจากระบบ MIMO-WPT ที่นำเสนอใช้งานเครื่องส่งสัญญาณหลายตัวในพื้นที่ จึงสามารถขยายขีดจำกัด การเคลื่อนย้ายได้ WPT ที่ใช้เครื่องส่งสัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างกัน ระบบ MIMO-WPT ที่นำเสนอนั้นให้ประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานที่สูงกว่าระบบ WPT แบบตัวส่งสัญญาณและตัวรับแบบธรรมดา

 

 

 

งานวิจัยที่ได้นำเสนอ

Title : Sub-Events Tracking from Social Network based on the Relationships between Topics

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด โดยที่ต้องการติดตามเหตุการณ์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อในการพูดคุย หรือสนทนาไปอย่างไรบ้าง โดยนำข้อมูลที่ได้จากสังคมออนไลน์ ในวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจาก Twitter โดยได้ใช้เทคนิคของ Latent Dirichlet Allocation ในการหา Topic ในแต่ละช่วงเวลา และใช้ Community evolution discovery techniques ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Topic โดยแบ่งรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเป็น 5 แบบ คือ 1) Form การเกิดขึ้นของหัวข้อใหม่ 2) Dissolve การหายไปของหัวข้อสนทนานั้น ๆ 3) Split การแยกหัวข้อย่อยออกจากหัวข้อหลักในช่วงเวลาต่อมา 4) Merge การรวมกันของตั้งแต่ 2 หัวข้อขึ้นไปมาเป็นหัวข้อเดียว และ 5) Survive การคงอยู่ของหัวข้อนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่อมา โดยข้อความจาก Twitter จำนวน 83,292 ข้อความถูกนำมาทดสอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ประท้วงที่กรุงปารีส ในปี ค.ศ. 2018  

   

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1092
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีงานวิจัย และ นวัตกรรมระหว่างผู้...
L-quebrachitol  กระบวนการสกัด  ซีรัมยางพารา  ผลิตภัณฑ์สปา  ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 1/10/2562 10:36:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 9:45:20   เปิดอ่าน 478  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา » การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๙.๒/๒๘๓๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้กระผม รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย เดินทางไปปฏิบัติงาน ในวันที่ ...
การ KM เพื่อเผยแพร่ผลของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา นวัตกรรมอาหารสัตว์ ซินไบโอติก     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ณัฐพร จันทร์ฉาย  วันที่เขียน 29/9/2562 16:04:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 9:44:20   เปิดอ่าน 418  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีงานวิจัย แล...
L-quebrachitol  กระบวนการสกัด  การเพิ่มมูลค่า  ซีรัมนำ้ยางพารา  นำ้ทิ้งจากกระบวนการรีดแผ่นยาง     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 25/9/2562 14:32:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 9:17:12   เปิดอ่าน 609  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
Piyatida KM » การประชุมวิชาการ The 1st Symposium for Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia
งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 21/9/2562 18:13:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 5:14:37   เปิดอ่าน 442  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
PACCON 2019 » PACCON2019
จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเคมีในงาน PACCON 2019 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 สิ่งที่ได้รับ เพื่อนำมาแชร์ประสบการณ์ คือ งานวิจัยด้าน MOLECULAR SEITHCES โดย Prof. Dr. B...
paccon2019     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 13/9/2562 14:08:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 1:18:07   เปิดอ่าน 400  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง