รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) 2020
วันที่เขียน 18/3/2563 22:16:28     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/9/2566 10:18:18
เปิดอ่าน: 2341 ครั้ง

รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 (Online Presentation เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยวิธีการ Online Presentation ผ่านทางระบบ Webinar โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16:30 น. ในหัวข้อวิจัยเรื่อง Sub-Events Tracking from Social Network based on the Relationships between Topics ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนี้ ได้รับฟัง Keynote Speakers จำนวน 2 ท่าน

Keynote Speaker 1 : Professor Vladimir Poulkov

Topic : The Wireless Access for Future Smart Cities as a Large Scale Complex Cyber Physical

 System

            ในอนาคตเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities หรือ SCs) ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูง และโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงการสื่อสารไร้สายอัจฉริยะจะต้องมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องมีกลไกอัตโนมัติ และอัจฉริยะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับจำนวนของผู้ใช้ที่สูงขึ้นในเมืองอัจฉริยะ การบริการใหม่ ๆ จะมีเพิ่มขึ้น ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของช่องสัญญาณไร้สายที่ซับซ้อนมากขึ้นในเมืองอัจฉริยะ โดยที่ระบบ Access Network แห่งอนาคตของเมืองอัจฉริยะ ต้องเป็นเครือข่ายที่สามารถให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยากต่อการให้บริการผ่านเครือข่ายที่แตกต่างกัน (HetNet) ได้  โครงสร้างเครือข่ายแบบ Unified Wireless Access หรือ UWA จะถูกนำมาใช้งานแทนที่ระบบเดิม

 

Keynote Speaker 2 : Professor Minoru Okada

Topic : Mobility-as-a-Service (MaaS)

            Mobility-as-a-Service (MaaS) เป็นแนวโน้มในอนาคตของบริการการขนส่ง ผู้ใช้สามารถแบ่งปันบริการขนส่งสาธารณะ และส่วนตัวเพื่อความคล่องตัวแทนการใช้บริการขนส่งส่วนตัว มันสามารถแก้ปัญหาการขนส่งในปัจจุบัน เช่นการจราจรติดขัด และการปล่อย CO2 โดยที่การถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สาย (Wireless Power Transfer หรือ WPT) และ IoT (Internet of Things) เป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง MaaS

            WPT มีความสามารถในการจัดหาแหล่งจ่ายไฟแบบไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เช่นเดียวกับการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ (EV) ระบบ WPT ปัจจุบันที่อยู่บนการเชื่อมต่อระยะใกล้มีปัญหาในการจำกัดตำแหน่งรับ และประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงาน โดย Professor Minoru ได้อธิบายถึง WPT ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ และตัวรับสัญญาณหลายตัว หรือระบบ WPT แบบรับและส่งออกหลายทาง (multiple-input-multiple-output หรือ MIMO) สำหรับการแก้ปัญหาการเคลื่อนไหว และประสิทธิภาพในระบบ WPT ปัจจุบัน เนื่องจากระบบ MIMO-WPT ที่นำเสนอใช้งานเครื่องส่งสัญญาณหลายตัวในพื้นที่ จึงสามารถขยายขีดจำกัด การเคลื่อนย้ายได้ WPT ที่ใช้เครื่องส่งสัญญาณการเชื่อมต่อระหว่างกัน ระบบ MIMO-WPT ที่นำเสนอนั้นให้ประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานที่สูงกว่าระบบ WPT แบบตัวส่งสัญญาณและตัวรับแบบธรรมดา

 

 

 

งานวิจัยที่ได้นำเสนอ

Title : Sub-Events Tracking from Social Network based on the Relationships between Topics

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด โดยที่ต้องการติดตามเหตุการณ์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อในการพูดคุย หรือสนทนาไปอย่างไรบ้าง โดยนำข้อมูลที่ได้จากสังคมออนไลน์ ในวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจาก Twitter โดยได้ใช้เทคนิคของ Latent Dirichlet Allocation ในการหา Topic ในแต่ละช่วงเวลา และใช้ Community evolution discovery techniques ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Topic โดยแบ่งรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเป็น 5 แบบ คือ 1) Form การเกิดขึ้นของหัวข้อใหม่ 2) Dissolve การหายไปของหัวข้อสนทนานั้น ๆ 3) Split การแยกหัวข้อย่อยออกจากหัวข้อหลักในช่วงเวลาต่อมา 4) Merge การรวมกันของตั้งแต่ 2 หัวข้อขึ้นไปมาเป็นหัวข้อเดียว และ 5) Survive การคงอยู่ของหัวข้อนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่อมา โดยข้อความจาก Twitter จำนวน 83,292 ข้อความถูกนำมาทดสอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ประท้วงที่กรุงปารีส ในปี ค.ศ. 2018  

   

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1092
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เผยแพร่ผลงานวิจัย » Food Innovation Asia Conference 2023 “The Future Food for Sustainability, Health and We-bong
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ The Nutrition Value and Antioxidation Activity of Thai Chia Seed ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายจาก...
Food Innovation Asia Conference 2023     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 18/9/2566 10:51:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/9/2566 5:56:26   เปิดอ่าน 15  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อ. มธุรส ชัยหาญ » การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 12 (Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN # 12) หัวข้อเรื่อง “ธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน: การปรับตัวและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธุ์ 2566
คุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันและการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุฟันผุของสารสกัดใบเมี่ยงธรรมชาติ Characteristics of Antioxidation and Antibacterial of Dental Caries by Natural Miang Extracts มธุรส ชัยหาญ...
ใบเมี่ยง, สารประกอบฟีนอลิก, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 18/4/2566 11:18:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/9/2566 2:46:00   เปิดอ่าน 243  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี เรื่อง “50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี เรื่อง “50 ปีมหาวิทยาลัยรา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 26/3/2566 10:48:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/9/2566 2:45:56   เปิดอ่าน 221  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง