การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วันที่เขียน 25/2/2562 19:58:48     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/12/2566 7:52:50
เปิดอ่าน: 5512 ครั้ง

ถ่ายทอดความรู้จากการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

          การวิจัยทางสังคมศาสตร์ตัวแปรส่วนใหญ่ที่นำมาศึกษาจะมีลักษณะเป็นนามธรรม หรือ ตัวแปรแฝง (Latent variable) จะต้องวัดตัวแปรให้เป็นรูปธรรม หรือ ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) และในปัจจุบันการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรยังมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวจะนำมาศึกษาและพัฒนาเป็นโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ซึ่งเป็นสถิติขั้นสูงที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ถดถอยพุคูณ (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

          ปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหลายโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ ที่นิยมใช้ คือ โปรแกรม AMOS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยในลักษณะเดียวกันกับ Multiple regression, Path Analysis และ Factor analysis และโปรแกรมดังกล่าวยังง่ายในการใช้งานและให้ความสะดวกแก่นักวิจัยในการวิเคราะห์ เนื่องจากการปรับโมเดลสมการโครงสร้างและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Error Term ในโมเดลทางเลือก สามารถเชื่อมโยงค่า Error Term  ต่างแมทริก โดยการใช้แผนภาพเชื่อมโยงได้ง่าย

คำสำคัญ :
AMOS  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=929
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การประชุมวิชาการ » การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
การเข้าร่วม “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 30/9/2566 13:49:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 20:51:59   เปิดอ่าน 117  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาประเด็นที่สนใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเลือกวารสารวิชาการที่เหมาะสมกับผลงาน"
หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนบทความคือคำนำ ที่กล่าวถึงประเด็นวิจัยหรือบทความ ความสำคัญของหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ และวัตถุปร...
การเขียนบทความ  คำนำ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 29/9/2566 9:37:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 15:19:33   เปิดอ่าน 110  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง