รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : AMOS
การอบรม สัมนา » การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ถ่ายทอดความรู้จากการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
คำสำคัญ : AMOS  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5577  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 25/2/2562 19:58:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 12:45:37
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้การใช้โปรแกรม Amos
โปรแกรม Amos เป็นการพัฒนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) ยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามโมเดลแบบใหม่ได้
คำสำคัญ : AMOS  SEM  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7855  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 29/3/2561 13:27:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 10:45:01