การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ (GGC 2016)
วันที่เขียน 5/9/2559 17:15:45     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 16:22:26
เปิดอ่าน: 2609 ครั้ง

การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์มีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ในประเทศไทย ดังนั้นในงานประชุมนี้จึงมีการนำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานวิจัยในด้านนี้เป็นจำนวนมาก หลากหลายด้าน ทั้งการนำความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ไปใช้ในการรักษาโรคทางพันธุกรรม การนำข้อมูลดีเอ็นเอของผู้นำเพื่อในไปใช้ในการออกแบบยาที่จำเพาะเจาะจงกับผู้ป่วย หรือการนำข้อมูลทางด้านดีเอ็นเอมาค้นหาสาเหตุและความสัมพันธ์ของโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเทคนิคใหม่ๆ เช่นเทคนิคการเปลี่ยนแปลงลำดับดีเอ็นเอในจีโนมของสิ่งมีชีวิต (genome editing)คือเทคนิค CRISPR-Cas9 ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และพยายามนำวิธีนี้มาใช้ในการรักษาโรคทางพันธุกรรม ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น

การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ และพันธุศาสตร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้างานวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งในงานประชุมได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในหลายๆ ด้าน ซึ่งสามารถสรุปเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงจีโนม (genome editing) สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้วิธี zinc finger nucleases (ZFNs), วิธี transcription-activator like effector nucleases (TALENs) และวิธี CRISPR-Cas9 ซึ่งวิธี CRISPR-Cas9 เป็นวิธีใหม่ล่าสุด และกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และง่ายไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ในกระบวนการของวิธี CRISPR-Cas9 นี้ ต้องมีโมเลกุลที่สำคัญ 2 ชนิดคือ สายอาร์เอ็นเอที่จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ต้องการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอ หรือเรียกว่า short guide RNAs (gRNA) และ โปรตีน RNA-binding Cas9 nuclease (Cas9) โดย gRNA จะไปจับกับบริเวณที่เป็นเบสคู่สม หรือบริเวณที่เราต้องการ หลังจากนั้น โปรตีน Cas9 จะเข้าไปตัดในบริเวณที่จำเพาะเจาะจงทั้งสองด้านของ gRNA ทำให้เกิดการแตกหักของชิ้นดีเอ็นเอทั้งสองสาย (double strand break) หลังจากนั้นเซลล์จะมีกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของดีเอ็นเอ ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจีโนมในบริเวณที่ต้องการ วิธีนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น มีการใช้วิธีนี้เพื่อรักษาโรคทาลัสซีเมีย โดยต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับเบสที่ผิดปกติของคนที่เป็นโรคนี้ และรักษาโรคทางพันธุกรรมอื่นๆ

  

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=581
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online) » สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)
1.การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ด (ช่อทิพาและคณะ,2564)จากการศึกษาและคัดเลือกเครื่องหมาย ดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ย...
SSR anthocyanin สังข์หยด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 16/1/2565 20:55:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:18   เปิดอ่าน 250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:51:09   เปิดอ่าน 834  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:38   เปิดอ่าน 787  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง