ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการทำไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์
วันที่เขียน 7/6/2566 14:31:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 13:42:59
เปิดอ่าน: 235 ครั้ง

เป็นการเข้าฟังบรรยายเรื่อง การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ และเรื่อง Health Effect of Wine ซึ่งแอลกอฮอล์ที่อยู่ในไวน์ร่างกายสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน โดยให้พลังงาน 7 kcal/g นอกจากนี้ไวน์ยังมีกรดอินทรีย์ สารฟีนอลลิก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จากนั้นได้ปฎิบัติการทำไวน์จากแบลคเบอรี่

1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ จาก อ.กัญญา บุตรราช คณะวิทยาศาวตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเนื้อหาเป็นการอธิบายเรื่องประวัติของไวน์ ชนิดของไวน์ การผลิตไวน์ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Health Effect of Wine จาก ผศ.ดร. เจษฏา เรืองสุริยะ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเนื้อหาเป็นการอธิบายเรื่อง ประโยชน์ของไวน์ ได้แก่ เอทานอล ปริมาณแอลกอฮลอ์ที่ควรบริโภคในเพศหญิง 1 unit/day ชาย 2 unit/day โดยที่ 1 unit = 8 g of alcohol ส่วนสุนทรียของการดื่มไวน์ ใช้หลัก 5 S คือ See (ดู) Swirl (วนแก้วไวน์) Sniff (ดม) Sip (จิบ) Savor (ดื่มด่ำ) ฝึกปฎิบัติการทำไวน์จากแบลคเบอรี่ และ wine teasting 2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ จากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้เรื่องการผลิตไวน์ และ Health Effect of Wine สามารถนำมาใช้สอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชา ชว 450 เทคโนโลยีการหมัก ชว 454 การผลิตเอทานอลทางเทคโนโลยีชีวภาพ ชว 497 สหกิจศึกษา, ชว 498 การเรียนรู้อิสระ 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ข้อ 1 และ 2 ของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1350
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ
จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การนำวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้ด้านการแก้ไขจีโน...
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้  ประชุมวิชาการ  ภาวะโลกร้อน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 19/6/2567 16:18:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2567 11:42:03   เปิดอ่าน 27  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 5:27:45   เปิดอ่าน 121  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 5:28:14   เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 5:27:33   เปิดอ่าน 154  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง