ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการทำไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์
วันที่เขียน 7/6/2566 14:31:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2566 11:25:26
เปิดอ่าน: 119 ครั้ง

เป็นการเข้าฟังบรรยายเรื่อง การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ และเรื่อง Health Effect of Wine ซึ่งแอลกอฮอล์ที่อยู่ในไวน์ร่างกายสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน โดยให้พลังงาน 7 kcal/g นอกจากนี้ไวน์ยังมีกรดอินทรีย์ สารฟีนอลลิก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จากนั้นได้ปฎิบัติการทำไวน์จากแบลคเบอรี่

1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ จาก อ.กัญญา บุตรราช คณะวิทยาศาวตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเนื้อหาเป็นการอธิบายเรื่องประวัติของไวน์ ชนิดของไวน์ การผลิตไวน์ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Health Effect of Wine จาก ผศ.ดร. เจษฏา เรืองสุริยะ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเนื้อหาเป็นการอธิบายเรื่อง ประโยชน์ของไวน์ ได้แก่ เอทานอล ปริมาณแอลกอฮลอ์ที่ควรบริโภคในเพศหญิง 1 unit/day ชาย 2 unit/day โดยที่ 1 unit = 8 g of alcohol ส่วนสุนทรียของการดื่มไวน์ ใช้หลัก 5 S คือ See (ดู) Swirl (วนแก้วไวน์) Sniff (ดม) Sip (จิบ) Savor (ดื่มด่ำ) ฝึกปฎิบัติการทำไวน์จากแบลคเบอรี่ และ wine teasting 2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ จากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้เรื่องการผลิตไวน์ และ Health Effect of Wine สามารถนำมาใช้สอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชา ชว 450 เทคโนโลยีการหมัก ชว 454 การผลิตเอทานอลทางเทคโนโลยีชีวภาพ ชว 497 สหกิจศึกษา, ชว 498 การเรียนรู้อิสระ 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ข้อ 1 และ 2 ของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1350
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การประชุมวิชาการ » การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
การเข้าร่วม “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 30/9/2566 13:49:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2566 7:07:58   เปิดอ่าน 9  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาประเด็นที่สนใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเลือกวารสารวิชาการที่เหมาะสมกับผลงาน"
หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนบทความคือคำนำ ที่กล่าวถึงประเด็นวิจัยหรือบทความ ความสำคัญของหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ และวัตถุปร...
การเขียนบทความ  คำนำ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 29/9/2566 9:37:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2566 8:16:07   เปิดอ่าน 13  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมใ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 27/9/2566 0:03:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2566 9:59:07   เปิดอ่าน 17  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง