Blog : การพัฒนาตนเอง
รหัสอ้างอิง : 206
ชื่อสมาชิก : มยุรา ศรีกัลยานุกูล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : mayura@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/2/2554 14:35:12
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/2/2554 14:35:12

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การพัฒนาตนเอง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นางสาวมยุรา ศรีกัลยานุกูล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนานักวิจัย เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดย สำนัก วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาเกี่ยวกับงานวิจัย ได้รับฟังการบรรยายจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้อำนวยการกอง กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ถึงเทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องการเขียนโครงร่างงานวิจัย และ นำไปใช้ในการการเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัยได้ 2. การพัฒนาการเรียนการสอน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา วท 498 การเรียนรู้อิสระ งานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งนำมาใช้สอนแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างงานวิจัย
การพัฒนาตนเอง » ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการทำไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์
เป็นการเข้าฟังบรรยายเรื่อง การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ และเรื่อง Health Effect of Wine ซึ่งแอลกอฮอล์ที่อยู่ในไวน์ร่างกายสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน โดยให้พลังงาน 7 kcal/g นอกจากนี้ไวน์ยังมีกรดอินทรีย์ สารฟีนอลลิก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จากนั้นได้ปฎิบัติการทำไวน์จากแบลคเบอรี่
คำสำคัญ : ไวน์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 961  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 7/6/2566 15:12:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 21:59:43
การพัฒนาตนเอง » ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการทำไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์
เป็นการเข้าฟังบรรยายเรื่อง การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ และเรื่อง Health Effect of Wine ซึ่งแอลกอฮอล์ที่อยู่ในไวน์ร่างกายสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงาน โดยให้พลังงาน 7 kcal/g นอกจากนี้ไวน์ยังมีกรดอินทรีย์ สารฟีนอลลิก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จากนั้นได้ปฎิบัติการทำไวน์จากแบลคเบอรี่
คำสำคัญ : ไวน์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 228  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 7/6/2566 14:31:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/6/2567 4:17:56
การพัฒนาตนเอง » Espel
องค์ประกอบของมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ มีขั้นตอนประกอบไปด้วย การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลและเอกสาร
คำสำคัญ : Espel  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1273  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 30/7/2564 10:55:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/6/2567 19:37:32
การพัฒนาตนเอง » การเขียน มคอ. 3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE
การเขียน มคอ. 3 ตามหลักการ OBE ควรเขียนให้ครอบคลุมและครบถ้วนภาพรวมของรายวิชา สามารถปฏิบัติได้จริงวัดได้และประเมินได้ ประกอบไปด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain)และ ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เพื่อให้รองรับกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA
คำสำคัญ : มคอ. 3 OBE  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2800  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 2/10/2562 11:39:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/6/2567 15:25:52
การพัฒนาตนเอง » หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office
จากการได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมประชุมเลขที่ ศธ 0523.4.4/366 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยภายหลังการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอนำส่งสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการอบรม
คำสำคัญ : green office  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3041  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 3/7/2562 10:56:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 8:16:50
การพัฒนาตนเอง » การได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ ๓ The 3rd International Conference on Bioresources toward World Class Products (BWCP2016) เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
การนำไปใช้ประโยชน์หลังจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ ๓ The 3rd International Conference on Bioresources toward World Class Products (BWCP2016) โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม นำมาประกอบการพัฒนาการสอน วิชา ชว ๔๕o เทคโนโลยีการหมัก วท 498 การเรียนรู้อิสระ และ ชว 454 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งพัฒนางานวิจัย
คำสำคัญ : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3638  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 8/2/2560 13:01:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/6/2567 4:45:41
การพัฒนาตนเอง » ข้อกำหนดมา๖ราฐาน BRC Food Issue 7
ได้รับฟังบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากคุณธรรมรัตน์ รุ่งสังข์ ในหัวข้อ ข้อกำหนดและการติดตามภายในตามมาตรฐาน BRC Food Issue 7 เป็นระบบมาตรฐานรับรองสินค้าพื้นฐานสำหรับสุขลักษณะอาหารสำหรับ Brand Owner ที่แสดงว่ามีการควบคุมและรับผิดชอบทางด้านกฎหมายต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค และลดการตรวจประเมินซ้ำซ้อน ประกอบไปด้วยข้อกำหนดทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 1. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Senior Management Commitment and Continual Improvement) 2. การวางแผนจัดการความปลอดภัยอาหาร (The Food Safety Plan-HACCP 3. ความปลอดภัยของอาหารและระบบจัดการคุณภาพ (Food Safety and Quality Management System) 4. มาตรฐานอ้างอิง (Site Standard) 5. การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product Control) 6. การควบคุมกระบวนการ (Process Control) 7. บุคคล (Personnel)
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 11575  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 5/2/2559 11:42:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/6/2567 23:55:00
การพัฒนาตนเอง » การพัฒนาตนเอง เรื่องการเขียนบทความวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม เรื่อง การการเขียนบทความทางวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ณ ห้องช้องนาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาเกี่ยวกับงานวิจัย ได้รับฟังการบรรยายจาก ผศ. มรกต สุกโชติรัตน์ เรื่องการเลือกวารสารให้สอดคล้องกับงานวิจัย และ รศ. ดร. ด้วง พุธศุกร์ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ การใช้เลือกใช้คำศัพท์ต่างๆ รูปแบบการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยได้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรม โดยคุณประภัย สุขอิน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช้ำหรับการจัดเก็บบรรณานุกรม ที่ได้จากการสืบค้นมาจากฐานข้อมูล สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft word ได้ สามารถทำให้การเขียนบรรณานุกรมมีความง่ายมากขึ้น 2. การพัฒนาการเรียนการสอน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา วท 498 การเรียนรู้อิสระ และ วท 497 สหกิจศึกษา ในส่วนของการเขียนงานวิจัยได้
คำสำคัญ : การเขียนบทความทางวิชาการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3778  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 18/3/2558 10:35:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 7:58:38
การพัฒนาตนเอง » เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน
เป็นการฟังการบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุน ซึ่ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนได้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2882  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 5/9/2557 15:11:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/6/2567 22:23:16

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้