จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ
วันที่เขียน 28/3/2566 16:22:33     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 7:23:28
เปิดอ่าน: 115 ครั้ง

ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2564 ผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการทำวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ ผลงาน วิชาการที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการจะต้องเป็นต้นฉบับที่ถูกต้อง ทำโดยผู้วิจัย/คณะผู้วิจัยเอง มีความคิดริเริ่มในการทำงาน การออกแบบ งานวิจัย ออกแบบงานทดลอง ผลงานวิจัยที่ใหม่ ได้ข้อค้นพบแปลกใหม่

ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการเรื่อง จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากร ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2564 ผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการทำวิจัยในคนหรือสัตว์ผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ  เนื่องจากวิทยากรผู้บรรยาย เป็นนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ดังนั้นจะเน้นหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งประกอบด้วย หลักการด้านพิทักษ์สิทธิและเคารพต่อบุคคล หลักการเน้นคุณประโยชน์ เน้นความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและเสียหายต่อบุคคล และหลักการที่เน้นความยุติธรรม 

นอกจากนี้วิทยากรยังได้ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยที่จะเป็นผลงานในการยื่นขอตำแหน่งวิชาการ ดังนี้ 1. งานวิจัย/บทความวิจัย ต้องเป็นต้นฉบับที่ถูกต้อง 2. งานวิจัย/บทความวิจัย ทำโดยผู้วิจัย/คณะผู้วิจัยเอง 3. งานวิจัย/บทความวิจัย ต้องแสดงถึงความคิดริเริ่มในการทำงาน การออกแบบงานวิจัย การออกแบบการทดลอง 4. งานวิจัย/บทความวิจัยต้องได้ข้อค้นพบแปลกใหม่ ตัวอย่างเช่น ในการอภิปรายผล หากมีแต่คำว่าสอดคล้อง สอดคล้อง และ สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ทบทวนมา แสดงว่างานวิจัย/บทความวิจัยไม่เกิดความแปลกใหม่ 5. ผู้วิจัยต้องไม่สร้างข้อมูลโดยไม่เกิดขึ้นจริง ไม่ดัดแปลง ไม่ตัดต่อ หรือปกปิดบิดเบือนเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด 6. ผู้วิจัยต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนงานของผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทั้งการคัดลอกงานของตนเอง ซึ่งไม่เป็นประโยชน์  ไม่เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 7. การเป็นผู้นิพนธ์โดยไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีประเด็นปลีกย่อย เช่น ความซ้ำซ้อนของเนื้อหา ควรอยู่ที่ 9-22% หากเป็น 0 % ถือว่าไม่มีความเป็นวิชาการ สำหรับการแสดงเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนหรือสัตว์ สามารถระบุในหัวข้อวิธีดำเนินการวิจัยของงานวิจัย/บทความวิจัย  วิทยากรแนะนำว่าในการยื่นผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งควรใช้ผลงานเท่าที่กำหนดขั้นต่ำ 

จากการบรรยายของวิทยากร ข้าพเจ้าสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา สต 491 การศึกษาหัวข้อสนใจ โดยวิชานี้นักศึกษาต้องจัดทำรายงานในหัวข้อที่ตนเองสนใจโดยใช้ความรู้ทางสถิติ ประยุกต์กับข้อมูลจริง และมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาโดยใช้อักขราวิสุทธิ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 10304111 การจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจมีทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ อธิบายให้นักศึกษาทราบถึงจริยะรรมการวิจัย ทำงานวิจัยโดยไม่ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

และข้าพเจ้ายังได้ใช้ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ระดับหลักสูตร เรื่องสิทธิผลประโยชน์ บทบาทหน้าที่ และเสรีภาพทางวิชาการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เพื่อตอบโจทย์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เน้นให้บุคลากรในหลักสูตรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการโดยไม่ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ อีกทั้งแนะนำให้บุคลากรในหลักสูตรศึกษาเนื้อหาใน พรบ.การอุดมศึกษา 2562 ด้วย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1338
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีว...
ประชุมวิชาการ  ระดับชาติ  วิจัย  วิชาการ  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:32:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 2:02:25   เปิดอ่าน 21  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบั...
เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 24/5/2566 11:00:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/5/2566 18:12:00   เปิดอ่าน 22  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
สถิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบข้อมูล และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จำเป็นต้องมีความถูกต้อง และเ...
สถิติ  สถิติทดสอบ  สถิติประยุกต์  ห้องปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 9/5/2566 10:46:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/5/2566 18:11:58   เปิดอ่าน 2165  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน"
โครงการอบรม "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และการเลือกวารสารวิชาการให้เหมาะสมกับผลงาน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา : 13:30 - 16:30...
บทความวิชาการ  วารสารวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 22/4/2566 23:40:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 4:50:05   เปิดอ่าน 882  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมเชิงพาณิชย์  วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 22/4/2566 22:36:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 3:09:30   เปิดอ่าน 875  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง