ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 331
ชื่อสมาชิก : วรรณวิมล นาดี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : wanvimon@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 21/3/2554 15:51:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/3/2554 15:51:13


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICDAMT and NCON 2020 ทางด้านดิจิทอล สื่อ และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน มีนาคม 2563 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ตามหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ เลขที่ อว 0523.4.8/032 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ระบบฐานข้อมูลเชิงกราฟบนโปรแกรม Neo4j เบื้องต้น ระบบฐานข้อมูลเชิงกราฟเหมาะสำหรับนำมาใช้จัดการข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไม่มีโครงสร้าง หรือ NoSql โดยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Neo4j นั้นเป็นที่นิยมและมีการนำมาประยุกต์ใช้จริงในระบบฐานข้อมูลของบริษัทต่างๆ เช่น Ebay, Walmart, IBM, HP, CISCO เป็นต้น โดยระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกราฟ Neo4j นั้นมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ทั้งแบบที่เก็บค่าบริการสำหรับการนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ และแบบที่ไม่เก็บค่าบริการเพื่อนำไปใช้งานในเชิงการศึกษาและวิจัย
การใช้งาน Python ร่วมกับ Oracle Database 12 C เบื้องต้น ผู้ศึกษาควรมีพื้นฐานด้าน PL/SQL
Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษา Python นั้นสร้างโดย Guido van Rossum และถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1991 Python นั้นเป็นภาษาแบบ interpret ที่ถูกออกแบบโดยมีปรัญชาที่จะทำให้โค้ดอ่านได้ง่ายขึ้น และโครงสร้างของภาษานั้นจะทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจแนวคิดการเขียนโค้ดโดยใช้บรรทัดที่น้อยลงกว่าภาษาอย่าง C++ และ Java ซึ่งภาษานั้นถูกกำหนดให้มีโครงสร้างที่ตั้งใจให้การเขียนโค้ดเข้าใจง่ายทั้งในโปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่ Python นั้นมีคุณสมบัติเป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกส์และมีระบบการจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและสนับสนุนการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ ที่ประกอบไปด้วย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ imperative การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมแบบขั้นตอน มีไลบรารี่ที่ครอบคลุมการทำงานอย่างหลากหลาย ตัวแปรในภาษา Python นั้นมีให้ใช้ในหลายระบบปฏิบัติการ ทำให้โค้ดของภาษา Python สามารถรันในระบบต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง CPython นั้นเป็นการพัฒนาในขั้นตั้นของ Python ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ open source และมีชุมชนสำหรับเป็นต้นแบบในการพัฒนา เนื่องจากมันได้มีการนำไปพัฒนากระจายไปอย่างหลากหลาย CPython นั้นจึงถูกจัดการโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Python Software Foundation
โครงการ Talent Mobility ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นโครงการส่งเสริมบุคลากรและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ โดยสนับสนุนการยืมตัวบุคลากร/นักวิจัยของหน่วยงานรัฐไปทำงานกับบริษัทเอกชนในตำแหน่งที่ขาดแคลน โดยนักวิจัยจะได้สัมผัสกับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและได้พบปัญหาซึ่งอาจพัฒนาไปเป็นโจทย์วิจัยในอนาคตได้ กิจกรรมที่บุคลากรจะเข้าไปปฏิบัติงานได้แก่ การวิจัยและพัฒนา (R&D) การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน และการจัดการ ซึ่งบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะได้รับเงินเดือน รวมเงินประจำตำแหน่งจากต้นสังกัด และเงินพิเศษจากสถานประกอบการ บทความนี้จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility
R เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, คณิตศาสตร์ การประมวลผลต่างๆ และ การแสดงผลทางด้านกราฟฟิก ภาษา R ถูกพัฒนาในปี 1993 โดย Ross lhaka and Robert Gentleman ภาษา R ถูกสร้างอยู่บนพื้นฐานของภาษา S ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในงานสถิติ เป็นโปรแกรมประเภท Opensource และ Free software โปรแกรมถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้สูตรต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่น การคำนวณอาร์เรย์ เมทริกซ์ และ การประมวลผลทางสถิติเช่น linear, non-linear modeling, classification, time-serie analysis, clustering เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะนำไปใช้ร่วมกับภาษาอื่นเช่น ภาษา Python เพราะ R มีฟังกชั่นทางสถิติที่ใช้ช่วยในการประมวลผลข้อมลมหึมา (big data) ได้โดยงาย นอกจากนี้ยังสามารถทำงานกับแหล่งข้อมูล (Data sources) ที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวปัจจุบันภาษา R จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Data mining และ Machine learning
Oracle 12c เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมประกอบ เช่น DBMS Engines, Application tools, Developing tools เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล บทความนี้จะพูดถึงขั้นตอนการติดตั้ง Oracle database 12c บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ Windows แบบ x64(64-bit)