Blog : เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 158
ชื่อสมาชิก : ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : lakhana@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 29/1/2554 22:14:31
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 29/1/2554 22:14:31

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ » จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการ
ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2564 ผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการทำวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ ผลงาน วิชาการที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการจะต้องเป็นต้นฉบับที่ถูกต้อง ทำโดยผู้วิจัย/คณะผู้วิจัยเอง มีความคิดริเริ่มในการทำงาน การออกแบบ งานวิจัย ออกแบบงานทดลอง ผลงานวิจัยที่ใหม่ ได้ข้อค้นพบแปลกใหม่
คำสำคัญ : จรรยาบรรณ  จริยธรรม  วิจัย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 243  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ลัคนา วัฒนะชีวะกุล  วันที่เขียน 28/3/2566 16:22:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 19:49:58

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้