สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ AUN-QA Overview
วันที่เขียน 26/9/2565 21:50:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 22:15:12
เปิดอ่าน: 192 ครั้ง

การประเมินหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA จากเดิม Version 3.0 มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 11 เกณฑ์ ตอนนี้มีการพัฒนาเป็น Version 4.0 มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 8 เกณฑ์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก Version 3.0 โดยยุบรวมเกณฑ์ข้อที่ 2 กับ 3 และมีการยุบรวมเหกณฑ์ข้อที่ 7 กับ 8 ส่วนเกณฑืข้อที่ 10 มีการกระจายไปอยู่ตามเกณฑ์ข้อต่าง ๆ

การออกแบบหลักสูตรต้องมีการสำรวจความต้องการของ Steakholder ครบทุกกลุ่มซึ่งรมถึงองกรวิชาชีพหรือ มคอ.1เพื่อให้ได้ PLOs และมีการวัดความสำเร็จของหลักสูตรจากผลสำเร็จของนักศึกษาบรรลุผลตาม PLOs ซึ่งจะต้องมีการประเมินในด้านต่าง ๆ ของการดำเนินการของหลักสูตรและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์การประเมินปัจจุบัน ใช้ version 3.0 และมีการปรับปรุงเป็น version 4.0 โดยการปรับปรุงเกณฑ์ดังนี้ ใน version 3.0 มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 11 เกณฑ์ ส่วน version 4.0 ซึ่งปรับปรุงจาก version 3.0 คือยุบรวมเกณฑ์ 2 กับเกณฑ์ 3 และเกณฑ์ 7 กับ 8 ส่วนเกณฑ์ 10 ได้ยุบรวมไว้ในเกณฑ์ต่าง ๆ สรุป version 4.0 มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 8 เกณฑ์

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1305
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2022 มาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการสถิติ/สถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ (ICAS2022) เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิชาสถิติ/สถิตประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ และการป...
ICAS2022  ประชุมวิชาการ  สถิติ  สถิติประยุกต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 21/11/2565 12:47:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 16:02:30   เปิดอ่าน 47  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 22:09:20   เปิดอ่าน 190  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง