สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ AUN-QA Overview
วันที่เขียน 26/9/2565 21:50:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 6:08:05
เปิดอ่าน: 701 ครั้ง

การประเมินหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA จากเดิม Version 3.0 มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 11 เกณฑ์ ตอนนี้มีการพัฒนาเป็น Version 4.0 มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 8 เกณฑ์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก Version 3.0 โดยยุบรวมเกณฑ์ข้อที่ 2 กับ 3 และมีการยุบรวมเหกณฑ์ข้อที่ 7 กับ 8 ส่วนเกณฑืข้อที่ 10 มีการกระจายไปอยู่ตามเกณฑ์ข้อต่าง ๆ

การออกแบบหลักสูตรต้องมีการสำรวจความต้องการของ Steakholder ครบทุกกลุ่มซึ่งรมถึงองกรวิชาชีพหรือ มคอ.1เพื่อให้ได้ PLOs และมีการวัดความสำเร็จของหลักสูตรจากผลสำเร็จของนักศึกษาบรรลุผลตาม PLOs ซึ่งจะต้องมีการประเมินในด้านต่าง ๆ ของการดำเนินการของหลักสูตรและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์การประเมินปัจจุบัน ใช้ version 3.0 และมีการปรับปรุงเป็น version 4.0 โดยการปรับปรุงเกณฑ์ดังนี้ ใน version 3.0 มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 11 เกณฑ์ ส่วน version 4.0 ซึ่งปรับปรุงจาก version 3.0 คือยุบรวมเกณฑ์ 2 กับเกณฑ์ 3 และเกณฑ์ 7 กับ 8 ส่วนเกณฑ์ 10 ได้ยุบรวมไว้ในเกณฑ์ต่าง ๆ สรุป version 4.0 มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 8 เกณฑ์

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1305
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 21:10:24   เปิดอ่าน 20  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 19:28:22   เปิดอ่าน 73  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง