สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ"การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7"
วันที่เขียน 25/9/2565 10:55:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/1/2566 12:32:10
เปิดอ่าน: 239 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 7 เป็นการประชุมวิชาการที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่สนใจด้านการวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย ซึ่งแยกงานวิจัยที่มีการนำเสนอเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 65 ผลงาน และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 17 ผลงาน โดยจัดขึ้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยท่านอื่นในงานวิจัยที่อยู่ในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงได้พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยและได้เผยแพร่งานวิจัยตนเองในเวทีวิชาการเรื่อง ทฤษฎีจุดตรึงร่วมบนปริภูมิขยายปริภูมิเมตริกบี ซึ่งผลงานวิจัยที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ได้แก่

          -การเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย

          -ระบบต้นแบบไม้กั้นยานพาหนะโดยระบุตัวตนจากภาพถ่ายป้ายทะเบียน

          -การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศแบบกังหันน้ำและแบบเวนจูรี่สำหรับเติมอากาศบ่อเลี้ยงปลานิล

          -การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชนิดอิสระขนาด 16 กิโลวัตต์สำหรับการใช้งานในครัวเรือน

 ได้ถ่ายทอดทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องทฤษฎีจุดตรึงร่วมบนปริภูมิขยายปริภูมิเมตริกบี

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2022 มาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการสถิติ/สถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ (ICAS2022) เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิชาสถิติ/สถิตประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ และการป...
ICAS2022  ประชุมวิชาการ  สถิติ  สถิติประยุกต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 21/11/2565 12:47:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/1/2566 9:58:09   เปิดอ่าน 619  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง