ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
21563 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม: กัมพูชา-เสน่ห์มนต์ขลังแห่งอังกอร์
อาจารย์ ดร. ลักขณา ชาปู่
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 220,000.00  บาท
21538 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ สโมสรนักศึกษา
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
21526 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,750.00  บาท
21523 โครงการวิเคราะห์ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLOs) ของหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
งบประมาณเงินรายได้  : 1,900.00  บาท
21519 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : An Examination of Claude Opus 3 AI: Pros, Cons, and Ethical Implications of AI-Generated Research Writing
อาจารย์ ดร. ปารดา เดชะประทุมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 4,225.00  บาท
21487 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรนวัตกรรมสังคม
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,800.00  บาท
21480 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 "ศิลปศาสตร์วิชาการ:นวัตกรรม การสื่อสาร และสุขภาวะเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน"
อาจารย์ ดร. ปารดา เดชะประทุมวัน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 131,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 110,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
21459 โครงการ SI จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ รักชาติ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21455 โครงการบริการวิชาการ: สร้างเสริมสุขภาพจิต รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21439 โครงการเสวนาประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและกิจกรรมปัจฉิมลิขิต
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
21437 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : 11,280.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 8,000.00  บาท
21425 โครงการฉันรักษ์สีเขียว โลกเรายั่งยืน
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
21403 โครงการอบรมละครสร้างสรรค์
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา จิตตคุตตานนท์
อาจารย์ ดร. อุดมวิทย์ นักดนตรี
อาจารย์ จิราภา สุภา
อาจารย์ ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
งบประมาณเงินรายได้  : 4,500.00  บาท
21350 โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาสุขภาวะเพื่อสังคม (ชื่อเดิม หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพชุมชน)
อาจารย์ ดร. เมธี วงศ์วีระพันธุ์
งบประมาณเงินรายได้  : 16,360.00  บาท
21349 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21335 โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
อาจารย์ อัญชนา พรรณรังษี
งบประมาณเงินรายได้  : 10,600.00  บาท
21248 โครงการสัมมนาผู้บริหารกับผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร
น.ส. ญาณิศา ไชยศรีหา
งบประมาณเงินรายได้  : 396,500.00  บาท
21242 โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการกิจกรรมและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
นาง วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,950.00  บาท
21240 โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง
นาย เบญจศีล นุตตะละ
อาจารย์ วันวิสา เสาร์ใจ
งบประมาณเงินรายได้  : 19,450.00  บาท
21238 โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์
นาย เบญจศีล นุตตะละ
อาจารย์ วันวิสา เสาร์ใจ
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
21237 โครงการแสดงวิสัยทัศน์นายกสโมสรนักศึกษา
นาย เบญจศีล นุตตะละ
อาจารย์ วันวิสา เสาร์ใจ
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21236 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์
นาย เบญจศีล นุตตะละ
งบประมาณเงินรายได้  : 17,380.00  บาท
21231 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :การตั้งโจทย์และวิธีวิจัยทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะแวดล้อมดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
อาจารย์ ดร. ปารดา เดชะประทุมวัน
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณเงินรายได้  : 2,850.00  บาท
21201 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต
อาจารย์ ดร. ปารดา เดชะประทุมวัน
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
21183 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน: กิจกรรมปั้นดาวนิเทศศาสตร์
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
งบประมาณเงินรายได้  : 7,000.00  บาท
21182 โครงการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
21015 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ :นักวิชาชีพการถ่ายภาพ เทคนิค และการหารายได้จากการถ่ายภาพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
อาจารย์ ดร. อุดมวิทย์ นักดนตรี
งบประมาณเงินรายได้  : 11,000.00  บาท
21014 โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสู่ชุมชน (Content Creator)
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
งบประมาณเงินรายได้  : 22,000.00  บาท
20899 โครงการศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่2/2566
อาจารย์ จิราภา สุภา
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
20895 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับอุดมศึกษาเพื่อสนองแนวทางการพัฒนาการศึกษาของชาติและ โครงการผู้ด้อยโอกาสในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
20894 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต(เกษตร สุขภาพ การศึกษา และหัตถกรรมท้องถิ่น)
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
20893 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอสันทราย เพื่อสร้างรายได้จากการผลิตเครื่องหอมไทยประเภทน้ำอบไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
อาจารย์ ดร. ลักขณา ชาปู่
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20878 โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรฯ: การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน
งบประมาณเงินรายได้  : 5,600.00  บาท
20873 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,800.00  บาท
20851 โครงการ Art Talk : เสวนาศิลปะสร้างสรรค์
อาจารย์ ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,800.00  บาท
20822 โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรฯ: รายวิชา ศอ113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น อบรมหัวข้อ “ESSAY WRITING TIPS”
อาจารย์ อัญชนา พรรณรังษี
งบประมาณเงินรายได้  : 4,800.00  บาท
20786 การศึกษากลวิธีการตั้งชื่อบอนสีลูกผสมพันธุ์ใหม่
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
อาจารย์ ดร. พิชญ์ จิตต์ภักดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20785 การศึกษารวบรวมลายไส้หมูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สู่การรับรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20676 โครงการสัมมนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 2568)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 38,200.00  บาท
20658 โครงการ Meet the Dean
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
น.ส. ญาณิศา ไชยศรีหา
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
20613 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
น.ส. หฤทัย คงธนจารุอนันต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,751,367.00  บาท
20608 โครงการสื่อสารสร้างสรรค์
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
20212 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
น.ส. อุษณีย์ อินทะวงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 37,490.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 3,884,102.00  บาท