ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20358 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20328 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566
นาง อุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
งบประมาณเงินรายได้  : 186,900.00  บาท
20316 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 58,080.00  บาท
20313 โครงการอบรมการใช้ AI ช่วยแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษในงานวิชาการ และอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลจาก Scopus และ Google Scholar
อาจารย์ มนฤทัย ไชยวิเศษ
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณเงินรายได้  : 1,050.00  บาท
20309 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : 720,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 99,000.00  บาท
20262 โครงการการศึกษาและรวบรวมงานเซรามิกประดับสู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา (ปั้นมอม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 24,000.00  บาท
20230 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : 19,800.00  บาท
20221 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน (ครั้งที่3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 82,200.00  บาท
20207 โครงการ GE : Green Environment
อาจารย์ มนฤทัย ไชยวิเศษ
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
20202 โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการ ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงหทัย ลือดัง
งบประมาณเงินรายได้  : 41,720.00  บาท
20201 โครงการสัมมนาการจัดทำข้อสอบวัดความรู้ภาษาไทยตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (Year-Level Learning Outcomes : YLOs) ของหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงหทัย ลือดัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
20198 โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ: รายวิชา ศอ451 ภาษาอังกฤษธุรกิจ อบรมหัวข้อ "EMAIL WRITING TIPS" และ "JOB INTERVIEW TIPS"
อาจารย์ อัญชนา พรรณรังษี
งบประมาณเงินรายได้  : 4,800.00  บาท
20183 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชน
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : 54,660.00  บาท
20182 โครงการนิทรรศการ คณะศิลปศาสตร์ (LA International day)
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 26,000.00  บาท
20181 โครงการไหว้ครู
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20180 โครงการสโมสรนักศึกษาพบปะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ LA SMO x Freshmen Camp 2023
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 72,000.00  บาท
20179 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษานิเทศศาสตร์บูรณาการ ประจำปี 2566
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 89,000.00  บาท
20174 โครงการสร้างสรรค์ผู้ประกอบรุ่นใหม่ 2
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 33,500.00  บาท
20169 โครงการเทียบเคียงสมรรถนะของหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศกับหลักสูตรใกล้เคียง
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
งบประมาณเงินรายได้  : 79,180.00  บาท
20164 โครงการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
อาจารย์ จิลลา กิติกรวรเดช
อาจารย์ อนงค์กร เทรล
งบประมาณเงินรายได้  : 3,600.00  บาท
20161 โครงการศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษาที่1/2566
อาจารย์ จิราภา สุภา
งบประมาณเงินรายได้  : 6,480.00  บาท
20153 โครงการปัดฝุ่นภาษาอังกฤษในวัยทีน
อาจารย์ กนกวรรณ สัมพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 46,000.00  บาท
20146 โครงการ TOEIC Preparation Course
อาจารย์ อัญชนา พรรณรังษี
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
20145 โครงการคตินิยมทางภาษาในบริบทการศึกษา
อาจารย์ ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน
งบประมาณเงินรายได้  : 11,000.00  บาท
20137 โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566
อาจารย์ ดร. เมธี วงศ์วีระพันธุ์
อาจารย์ ดร. ปิยะพันธุ์ นันตา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20127 โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ: ความรู้เรื่องเสียงทางภาษาศาสตร์และการเปรียบต่างประโยคพื้นฐานระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
อาจารย์ ดร. ปารดา เดชะประทุมวัน
งบประมาณเงินรายได้  : 3,600.00  บาท
20116 การพัฒนากระบวนการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นต้นแบบเพื่อส่งเสริมโมเดลการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัย ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. กาญจนา สมมิตร
อาจารย์ ดร. นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 544,400.00  บาท
20105 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 66,200.00  บาท
20101 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการเรียนรู้และเข้าใจสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ รักชาติ
งบประมาณเงินรายได้  : 47,400.00  บาท
20097 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 7
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
20095 โครงการ English Clinic (Ep.3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
อาจารย์ อัญชนา พรรณรังษี
งบประมาณเงินรายได้  : 14,400.00  บาท
20094 โครงการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ
อาจารย์ ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
งบประมาณเงินรายได้  : 23,300.00  บาท
20079 โครงการ Canva ใครว่ายาก ปี 2
นาย กิติวัฒน์ ติจินดา
น.ส. พรทิพย์ จันแดง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20069 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ นิลุบล จิตต์มั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 19,535.00  บาท
20056 โครงการ Green Office : ศิลปศาสตร์รวมใจรักษ์โลก
นาย กิติวัฒน์ ติจินดา
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20049 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
อาจารย์ วันวิสา เสาร์ใจ
อาจารย์ อัญชนา พรรณรังษี
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
20041 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : อบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
อาจารย์ ศนิ ไทรหอมหวล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000.00  บาท
20012 โครงการบริการวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
20010 โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
นาง วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
งบประมาณเงินรายได้  : 58,460.00  บาท
20002 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ มนฤทัย ไชยวิเศษ
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,750.00  บาท
19988 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : การบริการจัดทำข้อสอบสำหรับสถาบันกวดวิชา Strong Academy
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
19973 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีสำคัญของล้านนา
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
19912 โครงการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะกับหลักสูตรใกล้เคียง 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 19,660.00  บาท
19908 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียน
อาจารย์ มนฤทัย ไชยวิเศษ
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณเงินรายได้  : 2,850.00  บาท
19884 โครงการอบรมสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อ
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
อาจารย์ จิราภา สุภา
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
งบประมาณเงินรายได้  : 4,800.00  บาท
19878 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : สาขาวิชานวัตกรรมสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ รักชาติ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19865 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหารและขนมล้านนาพร้อมจัดตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและร้านขนม สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19855 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน: กิจกรรมปั้นดาวนิเทศศาสตร์
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19789 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
นาย ณัฐดนัย ยงไสว
งบประมาณเงินรายได้  : 29,930.00  บาท
19767 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อสร้างนวัตกรรมโดยใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นฐาน : ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19766 โครงการเสวนาประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและกิจกรรมปัจฉิมลิขิต
อาจารย์ นิลุบล จิตต์มั่น
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 26,000.00  บาท
19762 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
19751 โครงการ English Clinic (Ep.2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
อาจารย์ อัญชนา พรรณรังษี
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19716 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ :นักวิชาชีพการถ่ายภาพ เทคนิค และการหารายได้จากการถ่ายภาพผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ
อาจารย์ ดร. อุดมวิทย์ นักดนตรี
งบประมาณเงินรายได้  : 11,000.00  บาท
19646 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : สื่อออนไลน์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ
อาจารย์ ดร. อุดมวิทย์ นักดนตรี
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
19645 โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรฯ: รายวิชา ศอ221 เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
อาจารย์ ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน
งบประมาณเงินรายได้  : 2,400.00  บาท
19643 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
น.ส. หฤทัย คงธนจารุอนันต์
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,435.00  บาท
19624 โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (SDG10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
อาจารย์ ชนิตสิรี ศุภพิมล
อาจารย์ ปวันรัตน์ บัวเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19622 โครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเป็น ASEAN Digital Citizen
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19608 โครงการเสริมสร้างศาสตร์ด้านการสื่อสาร : คลินิกวิจัยและการสื่อสารสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา จิตตคุตตานนท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,500.00  บาท
19593 โครงการเสวนาศิลปะสร้างสรรค์
อาจารย์ ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,800.00  บาท
19550 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
Mrs. Surja Mintani
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19514 โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรฯ: รายวิชา ศอ113 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษขั้นต้น อบรมหัวข้อ “ESSAY WRITING TIPS”
อาจารย์ อัญชนา พรรณรังษี
งบประมาณเงินรายได้  : 4,800.00  บาท
19475 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรทางด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร มโนวงศ์
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
อาจารย์ ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน
งบประมาณเงินรายได้  : 18,200.00  บาท
19470 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 25,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 9,500.00  บาท
19469 โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการสื่อสารประจำปี 2566
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
งบประมาณเงินรายได้  : 9,500.00  บาท
19468 โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
งบประมาณเงินรายได้  : 13,540.00  บาท
19448 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต
อาจารย์ มนฤทัย ไชยวิเศษ
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
19361 โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตวิถีชุมชน การสื่อสาร สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
อาจารย์ ดร. กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19285 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
อาจารย์ มนฤทัย ไชยวิเศษ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,800.00  บาท
19283 โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
นาย ณัฐดนัย ยงไสว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19281 โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
อาจารย์ วันวิสา เสาร์ใจ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19203 โครงการศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักนิเทศศาสตร์
อาจารย์ จิราภา สุภา
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
19161 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางกายสำหรับชุมชนในย่านนวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพแม่โจ้
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19138 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
นาง วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
งบประมาณเงินรายได้  : 12,450.00  บาท
18918 การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิก ประดับสู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
18905 โครงการ I C U Project
อาจารย์ จิราภรณ์ ศรีนาค
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18904 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18903 โครงการ Meet the Dean
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
น.ส. ญาณิศา ไชยศรีหา
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18894 กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ : โครงการ Tollway Contest ภายใต้แนวคิด "ปั้น ปลูก คิด(ส์)"
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 39,960.00  บาท
18881 โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
อาจารย์ ดร. กุลยา ป้องพาล
งบประมาณเงินรายได้  : 18,500.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 3,643,640.00  บาท