ปรับโครงสร้างการบริหารงานบุคคล
วันที่เขียน 18/1/2554 11:01:09     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 12:48:07
เปิดอ่าน: 5725 ครั้ง

ปรับโครงสร้างการบริหาร

?

ครม.ไฟเขียวปรับโครงสร้างฐานรายได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 8%

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 21 กันยายน 2553 15:45:43 น.


     ภาพรวมนพ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบผลการพิจารณาในเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ

     ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติเสนอว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ดังนี้
     ระยะสั้น เห็นควรให้ปรับบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้

  1. ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเฉพาะระดับ คศ.1 — คศ. 4 ยกเว้นเงินเดือนขั้นสูงของระดับ คศ. 5 เห็นควรกำหนดขั้นสูงที่ 64,340 บาท ซึ่งเทียบเคียงกับเงินเดือนประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ (อัตรา 66,480 บาท สำหรับเฉพาะสายงานแพทย์และสายงานนักกฎหมายกฤษฎีกาเท่านั้น) และคงเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ก่อน
  2. ปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และคงเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้ก่อน ทั้งนี้ มีประเด็นข้อสังเกตว่าควรมีการกำหนดขั้นต่ำของบัญชีเงินเดือนสายผู้สอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
    สำหรับ ระยะปานกลาง ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งการดำเนินการปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสมและเกิดความรอบคอบ รวมทั้งมีการจัดระบบบริหารจัดการรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านให้แล้วเสร็จ อาทิ การออกกฎระเบียบรองรับ ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโครงสร้างดังกล่าวให้กับข้าราชการทราบโดยทั่วกัน

     ดำเนินการตามแนวทางการจัดอัตรากำลังการบริหารจัดการในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 ต.ค.52 เพื่อจัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพการศึกษาและการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุม และมีการกระจายและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้คุ้มค่าเป็นธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้  ต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งดูแลนักเรียนน้อยกว่าแต่ใช้งบประมาณในจำนวนพอ ๆ กับกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งรับผิดชอบนักเรียนมากกว่า (รวมกว่า 7 ล้านคน) รวมถึงการกระจายอาจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับส่วนท้องถิ่นต่อไปด้วย

     ส่วนในระยะยาว ให้มีการศึกษาค่าตอบแทนของข้าราชการทุกประเภททั้งระบบ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาภาพรวมของข้าราชการในกลุ่มสายผู้สอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระบบการศึกษาและยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศเทียบเคียงกับระบบสากลได้  รวมทั้งคำนึงถึงผลิตภาพและผลสัมฤทธิ์ของระบบการเรียนการสอนของประเทศ โครงสร้างและขนาดของหน่วยงาน (ขนาดของโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา) ลักษณะงานของตำแหน่งและขอบข่ายของงาน อุปสงค์และอุปทาน่ของผู้ดำรงตำแหน่งเทียบกับตำแหน่งงานตลอดจนมิติหรือปัจจัยอื่น นอกเหนือจากมิติของวิทยฐานะแต่เพียงอย่างเดียว "ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาฯ ครูทั่วประเทศ 4 แสนคนจะได้ปรับฐานเงินเดือนใหม่เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการศึกษาที่จะเป็นมาตรการจูงใจให้คนเก่งคนดีเข้ามาประกอบอาชีพครู" นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

     รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กฎหมายแบบนี้เป็นการปรับโครงสร้างฐานรายได้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกับข้าราชการประเภทอื่น ไม่เหลื่อมล้ำเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ราวเดือน เม.ย.54

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 9:43:27   เปิดอ่าน 383  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/6/2565 11:18:59   เปิดอ่าน 931  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม...
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 6:33:22   เปิดอ่าน 920  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง