แนวทางในการบริหารงานบุคคล
วันที่เขียน 12/1/2554 17:02:56     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 12:47:04
เปิดอ่าน: 6320 ครั้ง

แนวทางในการบริหารงานบุคคล

แนวทางในการบริหารงานบุคคล

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามแผนพัฒนาระยะ 4ปี เดิม(51-54) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  และกำหนดกลยุทธ์ และโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลสำหรับแต่ละยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้

 1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (Recruitment)
  กำหนดกลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย    สร้างกระบวนการสรรหาที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม  กำหนดระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน เพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถสนใจเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเพื่อรักษาบุคลากรทีมีคุณค่าให้อยู่กับมหาวิทยาลัยให้นานที่สุด
 2. การมอบหมายงาน (Assignment)
  กำหนดกลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในการมอบหมายงานแก่บุคลากรแต่ละคนอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานภาระงานในแต่ละตำแหน่ง  โดยการวิเคราะห์ศักยภาพและความถนัดของบุคลากรเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้และทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย  และเข้าในถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน   รวมถึงให้มีการทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ๆได้รับมอบหมายเป็นประจำ  แล้วนำผลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณามอบหมายงานให้เหมาะสมในครั้งต่อไป
 3. การพัฒนาบุคลากร (Development)
    กำหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาในด้านอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Management)
     กำหนดกลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้เกิดระบบการบริหารงานมีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  สร้างวัฒนาธรรมในการทำงานที่ดี  มีความโปร่งใส เป็นธรรมในทุกกระบวนการของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล และการทำงานอย่างมีความสุข
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Assessment) กำหนดกลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานถึงระดับผู้บริหาร  สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมและสามารถสะท้องผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการนำผลการประเมินไปใช้ในการให้พิจารณาผลตอบแทนแก่บุคลากร (Reward & Punishment) และนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไป

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 9:43:27   เปิดอ่าน 383  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/6/2565 11:18:59   เปิดอ่าน 931  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม...
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 6:33:22   เปิดอ่าน 920  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง