การปรับระบบบริหารงานบุคคลระบบใหม่(แท่ง)
วันที่เขียน 13/1/2554 10:45:39     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 12:21:24
เปิดอ่าน: 8611 ครั้ง

ระบบแท่ง

การบริหารงานบุคคลระบบใหม่  (แท่ง)* (เกษม  ใคร้มา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)

     ระบบราชการไทย ได้นำระบบ P.C. มาใช้ตั้งแต่ปี 2518 เป็นการจำแนกตำแหน่ง (Position Clas- sification) หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า P.C มุ่งเน้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามความยากง่ายของงาน ภายใต้โครงสร้างมาตรฐานกลาง 11 ระดับ มีโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนเพียงบัญชีเดียวที่ใช้กันทุกตำแหน่งในระบบข้าราชการพลเรือน    ซึ่งที่ผ่านมาส่งผลให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการประเมินผลงานของข้าราชการแต่ละตำแหน่ง ดังนั้นการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่จึงเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดที่จะให้ระบบจำแนกตำแหน่งออกเป็นหลายประเภทตำแหน่ง  หรือหลายแท่งเพื่อแยกบัญชีเงินเดือนแต่ละประเภทออกจากกัน มีความยืดหยุ่นในการปรับอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับตลาดและการบริหารผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถของข้าราชการแต่ละประเภท รวมทั้งสะท้อนค่างานของตำแหน่งในแต่ละประเภทได้อย่างแท้จริง

     การจัดระบบจำแนกตำแหน่งเป็นหลายแท่งดังกล่าว จึงเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐอย่างหนึ่งโดยการปรับปรุง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สำนักงาน ก.พ. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542-2543  ได้จัดเวทีหารือร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลุ่มๆ ไป เช่น เรื่องระบบจำแนกตำแหน่ง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และยังดำเนินการศึกษาวิจัย พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551 ประกาศใช้ 26 มกราคม. 2551 สำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการดำเนินการจัดตำแหน่งและจัดคนลงระบบใน 1 ปี (ภายใน 25 มกราคม 2552) ก.พ.ได้ประกาศบัญชีตำแหน่งตามประเภทสายงาน ประเภทระดับตำแหน่ง มีผลให้ข้าราชการพลเรือนในสังกัด ก.พ. ได้เข้าสู่ระบบแท่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ได้มีการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระบบใหม่ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นมา ตามการจำแนกกลุ่มประเภทที่ ก.พ.กำหนด

     สำหรับการบังคับใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.)  ในการประชุมครั้งที่ 4/2552  เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552  มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับระบบบริหารงานบุคคล ได้จัดทำเป็น ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน  พ.ศ.  2552  และได้เสนอคณะรัฐมนตรีปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่ง ตลอดจนการได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้แนวทางเทียบเคียงกับ ก.พ.  และดำเนินการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.พ.,สำนักงบประมาณ ก.ง.ช., กรมบัญชีกลาง ฯ ซึ่งตามที่คาดจะนำเสนอ ครม.ประมาณ 27 ตค. 2552 ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป โดยให้มีการดำเนินการจัดการที่กระทบสิทธิประโยชน์ด้านบริหารงานบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31ตุลาคม 2552  

     ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา   เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับปรุงใหม่   รวมทั้งการได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนั้นเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2552  จึงให้สถาบันอุดมศึกษารับเรื่องของข้าราชการที่เสนอขอกำหนตำแหน่งเพื่อสิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้นไว้ก่อน  และทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552  เห็นชอบให้ดำเนินการบริหารงานบุคคลระบบใหม่ ดังนี้

 1. ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ.กำหนดไว้เดิมไปพลางก่อน  ในส่วนของการออกคำสั่งต่าง ๆ นั้น  ให้ดำเนินการหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้เรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีผลบังคับใช้แล้ว  โดยให้มีผลย้อนหลังตามวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติต่อไป
 2. กรณีการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน เนื่องจากจะต้องแจ้งการบุบเลิกตำแหน่งไปยัง คปร. ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี   ดังนั้นการใช้อัตราว่างจึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  และให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกคำสั่งให้และรับโอนได้  โดยให้มีการแก้ไขคำสั่งในเรื่องตำแหน่งให้ถูกต้องตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ต่อไปหลังจากวันที่ ครม.มีมติปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว

      และมติที่ประชุม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553  พิจารณาเห็นว่าการปรับระบบบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี และการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นร้อยละของฐานในการคำนาณ ดังนั้นเพื่อมิให้กระทบกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการบริหารงานบุคคลที่ ก.พ.อ.กำหนดไว้เดิม และออกคำสั่งต่างๆ ตามปกติได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้เรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2553 ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมไปก่อน

มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

 1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ     
  1. (ก) ศาสตราจารย์
  2. (ข) รองศาสตราจารย์
  3. (ค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  4.  (ง) อาจารย์
 2. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร    
  1. (ก) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า
  2. (ข) ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือเที่ยบเท่า
 3.  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
  1. (ก) เชี่ยวชาญพิเศษ
  2. (ข) เชี่ยวชาญ
  3. (ค) ชำนาญการพิเศษ
  4. (ง) ชำนาญการ
  5. (จ) ปฏิบัติการ
 4. ตำแหน่งประเภททั่วไป       
  1. (ก) ชำนาญงานพิเศษ
  2. (ข) ชำนาญงาน
  3. (ค) ปฏิบัติงาน

 1. การบรรยายพิเศษ  “บริบทด้านกฎหมายและหลักนิติธรรมที่มีผลกระทบต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา วิทยากร: คุณโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน -  มิถุนายน 2553  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(2)/ว 1218 ลงวันที่ 7   ตุลาคม 2552
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(2)/ว 1372 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
 4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ศธ 0509(2)/ว1534 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552
 5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ศธ 0509(2)/ว 363 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=25
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 9:43:27   เปิดอ่าน 383  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/6/2565 11:18:59   เปิดอ่าน 931  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม...
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 6:33:22   เปิดอ่าน 920  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง