จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 0:16:17
เปิดอ่าน: 1247 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting

สรุปสาระสำคัญจากการอบรม

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ทั้งหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกคน) และใบประกาศฯ ต้องยังไม่หมดอายุ
- ทำงานหรือเรียนที่สถาบันใดให้ขอการรับรองจากสถาบันนั้น (ถ้ามี)
- นักศึกษา ป.โท, ป.เอก ต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- งานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากคนไม่จำเป็นต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ หากไม่ได้ไปตีพิมพ์ในวารสารที่ต้องแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการฯ หรือไม่ได้ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
-การรับรองฯ มีอายุ 1 ปี หากครบกำหนดแล้วต้องยื่นเอกสารขอต่ออายุโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1274
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 21:10:24   เปิดอ่าน 20  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 19:28:22   เปิดอ่าน 73  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง