จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/7/2565 0:55:05
เปิดอ่าน: 189 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting

สรุปสาระสำคัญจากการอบรม

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ทั้งหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกคน) และใบประกาศฯ ต้องยังไม่หมดอายุ
- ทำงานหรือเรียนที่สถาบันใดให้ขอการรับรองจากสถาบันนั้น (ถ้ามี)
- นักศึกษา ป.โท, ป.เอก ต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- งานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากคนไม่จำเป็นต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ หากไม่ได้ไปตีพิมพ์ในวารสารที่ต้องแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการฯ หรือไม่ได้ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
-การรับรองฯ มีอายุ 1 ปี หากครบกำหนดแล้วต้องยื่นเอกสารขอต่ออายุโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1274
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/7/2565 0:26:03   เปิดอ่าน 30  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 16:54:13   เปิดอ่าน 169  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง