จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/12/2565 1:24:03
เปิดอ่าน: 830 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting

สรุปสาระสำคัญจากการอบรม

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

- ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ทั้งหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกคน) และใบประกาศฯ ต้องยังไม่หมดอายุ
- ทำงานหรือเรียนที่สถาบันใดให้ขอการรับรองจากสถาบันนั้น (ถ้ามี)
- นักศึกษา ป.โท, ป.เอก ต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- งานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากคนไม่จำเป็นต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ หากไม่ได้ไปตีพิมพ์ในวารสารที่ต้องแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการฯ หรือไม่ได้ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
-การรับรองฯ มีอายุ 1 ปี หากครบกำหนดแล้วต้องยื่นเอกสารขอต่ออายุโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1274
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2022 มาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการสถิติ/สถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ (ICAS2022) เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิชาสถิติ/สถิตประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ และการป...
ICAS2022  ประชุมวิชาการ  สถิติ  สถิติประยุกต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 21/11/2565 12:47:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2565 20:43:56   เปิดอ่าน 407  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2565 17:07:33   เปิดอ่าน 207  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง